Články

Novela Obchodného zákonníka a zákona o regulácii v sieťových odvetviach

Predkladateľ:  A. Kolesík, M. Kondót, poslanci NR SR

Doterajší stav: v roku 2011 bol zrušený zákon č. 429/2008 Z. z. o podávaní cenových návrhov obchodných spoločností, podľa ktorého mohla obchodná spoločnosť podať Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) len taký návrh ceny, na ktorom sa uznieslo valné zhromaždenie; tento zákon bol prijatý po viacnásobnej žiadosti SPP o zvýšenie cien plynu pre domácnosti a po jeho zrušení sa právomoc schvaľovať cenové návrhy vrátila do rúk predstavenstva spoločnosti.

Novela opäť zavedie pre všetky obchodné spoločnosti a družstvá povinnosť schvaľovať návrhy cien a iné návrhy v cenovom konaní uznesením ich najvyššieho orgánu pred ich predložením Úradu pre reguláciu sieťových odvetví alebo Rade pre reguláciu.

Zákon umožňuje, aby valné zhromaždenie prenieslo dvojtretinovou väčšinou právomoc schvaľovania návrhov cien a iných návrhov v cenovom konaní na štatutárny orgán, ktorý koná v mene obchodnej spoločnosti alebo družstva.

Zdroj: NR SR

V prípade ak máte za to, že činnosť PAS je prospešná, podporte nás príspevkom, hoc vo výške kávy v centre Bratislavy, prostredníctvom https://pas.darujme.sk/2893/ alebo na náš účet IBAN:SK 5283 3000 0000 2201 4356 91

O autorovi

PAS

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) je asociácia sui generis združujúca podnikateľov a tretí sektor založená na princípoch etickosti, otvorenosti, principiálnosti, solidárnosti a zákonnosti.

Hlavným cieľom PAS je skvalitňovanie formálnych a neformálnych pravidiel podnikateľského prostredia v Slovenskej republike v kontexte celospoločenského rozvoja, pre všetkých podnikateľov bez rozdielu.