Články

Návrh zákona o odpadoch

Predkladateľ: Peter Žiga, minister životného prostredia Slovenskej republiky

Zákon o odpadoch súvisí s povinnosťou transpozície Smernice Európskeho parlamentu o odpade. Novým zákonom malo dôjsť k sprehľadneniu celého systému nakladania s odpadom.

Pre množstvo pripomienok (2850) z ktorých bolo podľa ministra až 1800 zásadných bol návrh nového zákona stiahnutý.

Integrovanie smernice bude riešiť len novela súčasného zákona.

Novela na rozdiel od návrhu nového zákona nezavádza nové povinné výdavky pre priemysel, obchod ani verejnosť. Ide predovšetkým o ustanovenia týkajúce sa povinného zhodnocovania nábytku a textilu, neistého zrušenia Recyklačného fondu a povinnosti platiť poplatky za spaľovanie.

Nový zákon bude pripravovaný po schválení novely a má zohľadňovať pripomienkové konanie, ktoré prebehlo.

Zdroj: Portál právnych predpisov

V prípade ak máte za to, že činnosť PAS je prospešná, podporte nás príspevkom, hoc vo výške kávy v centre Bratislavy, prostredníctvom https://pas.darujme.sk/2893/ alebo na náš účet IBAN:SK 5283 3000 0000 2201 4356 91

O autorovi

PAS

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) je asociácia sui generis združujúca podnikateľov a tretí sektor založená na princípoch etickosti, otvorenosti, principiálnosti, solidárnosti a zákonnosti.

Hlavným cieľom PAS je skvalitňovanie formálnych a neformálnych pravidiel podnikateľského prostredia v Slovenskej republike v kontexte celospoločenského rozvoja, pre všetkých podnikateľov bez rozdielu.