Články

Novela zákona o službách zamestnanosti

Predkladateľ: Ján Richter, minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Novela zákona ruší automatický nárok na sedem príspevkov pre nezamestnaných a to príspevkov:

 • na samostatnú zárobkovú činnosť
 • na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie
 • na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie
 • na vykonávanie absolventskej praxe
 • na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska
 • na udržanie občana so zdravotným postihnutím v zamestnaní
 • občanovi so zdravotným postihnutím na prevádzkovanie alebo vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti

Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť sa bude poskytovať na dve etapy – 60% po podpise dohody a 40% po roku prevádzkovania SZČ. Povinnosť prevádzkovať podnikanie sa predĺži na minimálne tri roky. Opätovný nárok na poskytnutie príspevku sa predĺži z 5 na 8 rokov.

Ďalej novela úplne ruší 11 aktívnych opatrení na trhu práce a to týchto:

 • Poskytovanie dávky počas vzdelávania a prípravy pre trh práce a počas prípravy na pracovné uplatnenie občana so zdravotným postihnutím
 • Príspevok na zapracovanie znevýhodneného uchádzača o zamestnanie
 • Príspevok na podporu udržania v zamestnaní zamestnancov s nízkymi mzdami
 • Príspevok na podporu vytvárania a udržania pracovných miest v sociálnom podniku
 • Príspevok na podporu regionálnej a miestnej zamestnanosti
 • Podpora začleňovania znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie na trh práce
 • Príprava na pracovné uplatnenie občana so zdravotným postihnutím
 • Oprávnené náklady na zaškolenie a prípravu na prácu
 • Oprávnené náklady súvisiace so zaškolením a prípravou na
 • Príspevok na obnovu alebo technické zhodnotenie hmotného majetku chránenej dielne alebo chráneného pracoviska

Novela tiež navrhuje zaviesť príspevok na udržanie pracovných miest. Ten bude vo výške polovice náhrady mzdy pre zamestnanca, najviac však vo výške 50 % z priemernej mzdy.

V prípade ak máte za to, že činnosť PAS je prospešná, podporte nás príspevkom, hoc vo výške kávy v centre Bratislavy, prostredníctvom https://pas.darujme.sk/2893/ alebo na náš účet IBAN:SK 5283 3000 0000 2201 4356 91

O autorovi

PAS

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) je asociácia sui generis združujúca podnikateľov a tretí sektor založená na princípoch etickosti, otvorenosti, principiálnosti, solidárnosti a zákonnosti.

Hlavným cieľom PAS je skvalitňovanie formálnych a neformálnych pravidiel podnikateľského prostredia v Slovenskej republike v kontexte celospoločenského rozvoja, pre všetkých podnikateľov bez rozdielu.