Články

Návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa menia podrobnosti o výške odvodu z dodanej elektriny koncovým odberateľom a spôsobe jeho výberu pre Národný jadrový fond

Predkladateľ: Tomáš Malatinský, minister hospodárstva Slovenskej republiky

Cieľom nariadenia vlády je v záujme jednoznačného vymedzenia výberu odvodu zosúladiť niektoré ustanovenia nariadenia. Ďalším cieľom je v záujme podpory odberateľov elektriny náročných na spotrebu elektriny stanoviť maximálnu výšku ročného odvodu takýchto odberateľov elektriny.

Návrh nariadenia spresňuje definície efektívnej sadzby a jednoznačné vymedzenie odvodu. Taktiež reaguje na aplikačnú prax, ktorá sa v niektorých krajinách EÚ ustálila vo vzťahu k odberateľom elektriny náročných na spotrebu elektriny a priemyselným sektorom vystavených medzinárodnej hospodárskej súťaži, pre ktoré je elektrina významným faktorom produkcie. V záujme zabezpečenia konkurencieschopnosti vybraných priemyselných sektorov, návrh nariadenia určuje maximálnu výšku odvodu tak, aby odberatelia elektriny náročných na spotrebu elektriny neboli neúmerne zaťažení výškou odvodu. Pre odberateľov elektriny spotrebujúcich také množstvo elektriny, ktorej súčin s efektívnou sadzbou odvodu na krytie dlhu za príslušný rok je vyšší ako 2 mil. EUR, je navrhnuté stanoviť maximálnu výšku ročného odvodu.

V prípade ak máte za to, že činnosť PAS je prospešná, podporte nás príspevkom, hoc vo výške kávy v centre Bratislavy, prostredníctvom https://pas.darujme.sk/2893/ alebo na náš účet IBAN:SK 5283 3000 0000 2201 4356 91

O autorovi

PAS

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) je asociácia sui generis združujúca podnikateľov a tretí sektor založená na princípoch etickosti, otvorenosti, principiálnosti, solidárnosti a zákonnosti.

Hlavným cieľom PAS je skvalitňovanie formálnych a neformálnych pravidiel podnikateľského prostredia v Slovenskej republike v kontexte celospoločenského rozvoja, pre všetkých podnikateľov bez rozdielu.