Aktuality Dane a odvody Názory a analýzy

Rast zamestnanosti brzdia odvody, dane a súdnictvo

Podnikateľská aliancia Slovenska v spolupráci s inštitútom INEKO zrealizovali na prelome septembra a októbra prieskum, ktorého cieľom bolo zistiť, aké prekážky najviac bránia rastu firiem a zvyšovaniu zamestnanosti. Za najväčšiu bariéru podnikatelia označili vysoké odvodové zaťaženie zamestnancov, dane a vymožiteľnosť práva.

Podnikateľská aliancia Slovenska v spolupráci s inštitútom INEKO zrealizovali na prelome septembra a októbra prieskum, ktorého cieľom bolo zistiť, aké prekážky najviac bránia rastu firiem a zvyšovaniu zamestnanosti.

Za najväčšiu bariéru podnikatelia označili vysoké odvodové zaťaženie zamestnancov, čo vyplýva zo skutočnosti, že na zamestnancov sa dlhodobo vzťahujú najvyššie odvodové sadzby a na začiatku roka 2013 došlo k ďalšiemu nárastu nákladov firiem z dôvodu zvýšeniu odvodov pre dohodárov a nadpriemerne zarábajúcich zamestnancov.

Druhou najciteľnejšou bariérou je daňové zaťaženie podnikov, ktoré začiatkom roka 2013 vzrástlo z 19 % na 23 %, čím sa podnikatelia na Slovensku dostali do konkurenčnej nevýhody voči ostatným krajinám V4. Vyššia daň odčerpáva z firiem peniaze, ktoré mohli byť použité na rozvoj a má tiež negatívne dopady na motivácie a správanie sa podnikov.

Tretím najvážnejším problémom je podľa respondentov prieskumu slabá vymožiteľnosť práva, ktorá spôsobuje neistotu v právnych vzťahoch a vyššie transakčné náklady podnikania. Pocit zo zle fungujúceho súdnictva čiastočne vyplýva z neschopnosti štátu účinne zasiahnuť proti neplatičom v obchodných vzťahoch, keď sa podnikatelia – veritelia často nemôžu domôcť svojich práv a peňazí.

Zaujímavým zistením je, že na konci rebríčka bariér sa umiestnili slabá regionálna infraštruktúra a minimálna mzda, čo sú témy, o ktorých sa vedú pomerne široké diskusie, no podľa podnikateľov dnes nepredstavujú zásadnú prekážku pre prípadnú tvorbu nových pracovných miest vo firmách.

Výsledky prieskumu majú prispieť k lepšej identifikácii príčin vysokej nezamestnanosti na Slovensku a sú tiež podnetom na vypracovanie hĺbkovej analýzy príčin nezamestnanosti zo strany kompetentných inštitúcií, aby sa prostriedky, ktoré dnes vláda vynakladá na podporu tvorby pracovných miest využívali efektívnejšie.

 

Otázka: Čo najviac bráni rastu Vašej firmy, ktorý by sa prejavil aj prijatím vyššieho počtu zamestnancov? (Označte, prosím, maximálne 5 najväčších bariér)

Bariéra Počet hlasov Podiel
1 Vysoké odvodové zaťaženie zamestnancov 122 71,8%
2 Vysoké daňové zaťaženie firmy 76 44,7%
3 Slabá vymožiteľnosť práva 75 44,1%
4 Nedostatočne pružný zákonník práce 65 38,2%
5 Vysoké daňové zaťaženie zamestnancov 57 33,5%
6 Korupcia (napríklad vo verejnom obstarávaní) 57 33,5%
7 Slabá platobná disciplína obchodných partnerov 53 31,2%
8 Veľká byrokracia pri styku s orgánmi verejnej správy 52 30,6%
9 Nedostatočne kvalifikovaná pracovná sila 38 22,4%
10 Príliš vysoké mzdové požiadavky potenciálnych zamestnancov 33 19,4%
11 Nedostatočný prístup k úverom 25 14,7%
12 Veľká vzdialenosť od trhov schopných a ochotných kupovať našu produkciu 17 10,0%
13 Slabá regionálna infraštruktúra (cesty, železnice) 14 8,2%
14 Vysoká minimálna mzda 4 2,4%

Pozn.: Počet hlasov vyjadruje, koľkí podnikatelia zo 170 respondentov označili daný problém ako jednu z 5 top bariér rozvoja podnikania.

V prípade ak máte za to, že činnosť PAS je prospešná, podporte nás príspevkom, hoc vo výške kávy v centre Bratislavy, prostredníctvom https://pas.darujme.sk/2893/ alebo na náš účet IBAN:SK 5283 3000 0000 2201 4356 91

O autorovi

PAS

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) je asociácia sui generis združujúca podnikateľov a tretí sektor založená na princípoch etickosti, otvorenosti, principiálnosti, solidárnosti a zákonnosti.

Hlavným cieľom PAS je skvalitňovanie formálnych a neformálnych pravidiel podnikateľského prostredia v Slovenskej republike v kontexte celospoločenského rozvoja, pre všetkých podnikateľov bez rozdielu.