Aktuality Dane a odvody Názory a analýzy

Väčšina podnikateľov čiernu listinu neplatičov DPH nevyužíva

Čiernu listinu neplatičov DPH, ktorú štát zriadil s cieľom motivovať podnikateľov k plateniu DPH a umožniť im kontrolovať daňovú disciplínu svojich obchodných partnerov, nevyužívajú až dve tretiny podnikateľov. Vyplýva to z aktuálneho prieskumu Podnikateľskej aliancie Slovenska.

Čiernu listinu neplatičov DPH, ktorú štát zriadil s cieľom motivovať podnikateľov k plateniu DPH a umožniť im kontrolovať daňovú disciplínu svojich obchodných partnerov, nevyužívajú až dve tretiny podnikateľov. Vyplýva to z aktuálneho prieskumu Podnikateľskej aliancie Slovenska, do ktorého sa zapojilo 145 podnikateľov. Čiernu listinu neplatičov DPH, ktorej oficiálny názov znie Zoznam platiteľov dane z pridanej hodnoty, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie DPH, 20 % podnikateľov nepozná vôbec, ďalších 47 % respondentov síce listinu poznajú, no prakticky nevyužívajú. Len 8 % podnikateľov s informáciami na portáli pracuje pravidelne. Ostatná štvrtina respondentov navštevuje portál len občas.

Dôvodom nízkeho záujmu o čiernu listinu neplatičov DPH môže byť skutočnosť, že podnikatelia v súvislosti s ich podnikateľskými aktivitami považujú informácie z tohto registra za málo dôležité. Myslí si to až 66 % respondentov. Ďalších 15 % nevidí v predmetných informáciách dokonca žiadnu dôležitosť. Ako užitočnú vníma čiernu listinu neplatičov DPH len 18% a ako veľmi užitočnú len 1 % respondentov. Napriek rezervovanému postoju podnikateľov k dôležitosti údajov, takmer všetci uznávajú, že zverejnenie na čiernej listine poškodzuje dôveryhodnosť a meno firmy. Väčšina podnikateľov dokonca tvrdí, že zverejnenie v zozname neplatičov DPH má výrazne negatívny vplyv na kredibilitu firmy a v krajnom prípade až likvidačný vplyv.

     

Podľa zákona možno neplatiča vymazať z čiernej listiny o 12 mesiacov po uhradení nedoplatkov. Ročnú lehotu podnikatelia nepovažujú za adekvátnu. Tretina respondentov by uvítala výmaz z registra ihneď po uhradení nedoplatkov a ďalšia tretina by akceptovala výmaz do jedného mesiaca po uhradení daňových dlhov. Na opačnej strane stojí 9 % podnikateľov, ktorí by uvítali trvalú evidenciu problematických vzťahov medzi podnikateľmi a štátom pri platení DPH, čo by umožnilo získavať z portálu ucelenú informáciu o daňovej disciplíne obchodných partnerov.

„Napriek relatívne nízkemu záujmu podnikateľov o informácie z čiernej listiny neplatičov DPH považujem tento portál za dôležitý, nakoľko predstavuje ďalší bezplatný zdroj informácií o obchodných partneroch“, hovorí Róbert Kičina, výkonný riaditeľ PAS a dodáva: „ako problém však vnímam skutočnosť, že jednotlivé inštitúcie, ktoré vyberajú dane, odvody a poplatky, si vedú osobitné registre neplatičov, ktoré nie sú prepojené.“ Ak si podnikateľ chce preveriť platobnú disciplínu obchodného partnera v daňovo-odvodovej oblasti, musí hľadať informácie na viacerých internetových stránkach. Komfortnejším riešením by bolo sústredenie takéhoto druhu informácií na jednom mieste, čo by mohlo pritiahnuť väčšiu pozornosť podnikateľov a tiež zvýšiť tlak na dodržiavanie platobných povinností podnikateľov voči štátnym inštitúciám.

V prípade ak máte za to, že činnosť PAS je prospešná, podporte nás príspevkom, hoc vo výške kávy v centre Bratislavy, prostredníctvom https://pas.darujme.sk/2893/ alebo na náš účet IBAN:SK 5283 3000 0000 2201 4356 91

O autorovi

PAS

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) je asociácia sui generis združujúca podnikateľov a tretí sektor založená na princípoch etickosti, otvorenosti, principiálnosti, solidárnosti a zákonnosti.

Hlavným cieľom PAS je skvalitňovanie formálnych a neformálnych pravidiel podnikateľského prostredia v Slovenskej republike v kontexte celospoločenského rozvoja, pre všetkých podnikateľov bez rozdielu.