Aktuality Články

Tretí sektorový workshop TTIP zameraný na e-commerce a internetovú ekonomiku

Tretie sektorové stretnutie spoločného projektu PAS a Veľvyslanectva USA v Bratislave s názvom TTIP – Jedinečná príležitosť na rast firiem na Slovensku (?) otvoril Karl Cox zo spoločnosti Oracle, ktorý zdôraznil potrebu harmonizácie štandardov v oblasti prístupu k digitálnemu prostrediu. Ďalšími rečníkmi boli Ondrej Sočuvka z Google Slovensko a Matej Ftáčnik, spoluzakladateľ The Spot.

Prvým rečníkom na v poradí treťom sektorovom stretnutí spoločného projektu PAS a Veľvyslanectva USA v Bratislave s názvom TTIP – Jedinečná príležitosť na rast firiem na Slovensku (?) bol Karl Cox, viceprezident pre public policy a corporate affairs spoločnosti Oracle. Na úvod spomenul známu skutočnosť, že objem obchodu medzi USA a Európskou úniou dosahuje viac ako 50 % svetového HDP. Transatlantická obchodná spolupráca zároveň predstavuje najdynamickejšiu a najväčšmi inovatívnu zložku svetovej ekonomiky. Podľa K. Coxa je v súvislosti s TTIP  v oblasti internetovej ekonomiky a e-commerce najdôležitejšie postupne dosiahnuť harmonizáciu štandardov v oblasti prístupu k digitálnemu prostrediu pre všetkých (e-accessibility), elektronického zdravotníctva (e-health), inteligentných sietí (smart grids), toku údajov (data flow), ochrany duševného vlastníctva a flexibilnejšej mobility vysokokvalifikovanej pracovnej sily. V ďalšej časti vystúpenia zdôraznil problémy, ktorým čelia nadnárodné internetové spoločnosti, keď potrebujú presunúť zamestnancov z jednej krajiny do druhej. Ide predovšetkým o kvóty na udeľovanie víz a čas ich spracovania a vzájomné uznávanie diplomov a kvalifikácií. Na záver prezentácie Karl Cox dodal, že najdôležitejšou prioritou EÚ pre oblasť IT by v každom prípade mala byť liberalizácia verejného obstarávania v USA.

Ondrej Sočuvka zo spoločnosti Google Slovensko zdôraznil, že internet výrazným spôsobom zefektívňuje tradičné obchodné aktivity a významnou mierou prispieva k tvorbe nových pracovných miest. Ako príklad uviedol Francúzsko, kde každé zaniknuté pracovné miesto pre internet bolo nahradené v priemere 2,4 novými. Voľnejšie využívanie technológií by významným spôsobom uľahčilo vstup začínajúcich podnikateľov na trh. Kým v roku 1997 bolo potrebných na založenie úspešnej firmy približne 5 miliónov dolárov, v súčasnosti je to menej ako 50 000. Podľa Ondreja Sočuvku sa v súvislosti s TTIP treba zamerať predovšetkým na podporu flexibilnej, vyváženej a jasnej ochrany duševného vlastníctva. Príspevok zakončil varovaním, že ak jedinečnú šancu, ktorú nám TTIP ponúka, nevyužijeme, zbytočne stratíme ďalší čas.

Matej Ftáčnik, spoluzakladateľ The Spot – centra pre podporu spolupráce startupov na Slovensku, začal prezentáciu konštatovaním, že už dnes má Slovensko najvyšší počet on-line zákazníkov spomedzi všetkých krajín V4, pričom prevažná väčšina týchto ľudí hodnotí svoju skúsenosť s on-line nakupovaním veľmi pozitívne. Ako však uviedol, napriek značnej obľube medzi obyvateľstvom internetová ekonomika a e-commerce musia v súčasnosti bojovať s piatimi hlavnými problémami: preregulácia vyplývajúca z nových európskych smerníc a nariadení; neprimeraná ochrana spotrebiteľa; neodôvodnené obchodné inšpekcie a kontroly; neefektívne a zastarané on-line platby a skutočnosť, že nadnárodné internetové firmy podliehajú oveľa jednoduchším a lacnejším pravidlám, čím sú oproti domácim firmám v značnej výhode.

V rámci debaty vystúpil aj zakladateľ najúspešnejšieho on-line kníhkupectva na Slovensku Michal Meško, ktorý povedal, že jedným z hlavných dôvodov odchodu mnohých začínajúcich firiem zo Slovenska je práve nadmerná regulačná záťaž na začiatku podnikania. Ako príklad uviedol Veľkú Britániu, kde je na začatie podnikania potrebných asi 20 minút.

Na otázku z publika, do akej miery a či vôbec je potrebná aktívna podpora štátu pre internetovú ekonomiku a e-commerce, hostia odpovedali zhodne, že štát ma prvom rade vytvoriť priaznivé prostredie s vyhovujúcou infraštruktúrou pre rozvoj tohto perspektívneho sektoru.

Predseda Slovenskej informačnej spoločnosti, prof. Branislav Rovan, vyjadril neistotu prehnaným ambíciám v oblasti harmonizácie štandardov. Zároveň spochybnil výhody exponenciálneho rastu internetovej ekonomiky a zdôraznil potrebu dlhodobo udržateľného rastu aj v tejto oblasti. Na záver pripomenul, že je potrebné sa venovať aj otázke efektívnej ochrany spotrebiteľov, aby sa zamedzilo zneužitiu systému prostredníctvom niektorých firiem. V reakcii K. Cox uviedol, že v oblasti harmonizácie štandardov skutočne musíme konať, pretože čoskoro sa budeme musieť prispôsobovať pravidlám z Číny. Ondrej Sočuvka súhlasil, že i počiatočný prudký rast musí byť opretý o dlhodobú stratégiu. Zároveň povedal, že nie každá regulácia reálne naplní to, čo sa od nej očakáva, a firmy, ktoré chcú, si vždy nájdu cestu, aby systém využili vo svoj prospech. Ako dodal Matej Ftáčnik, je veľmi ťažké hodnotiť akúkoľvek začínajúcu internetovú firmu z pohľadu rastu, keďže takáto firma nemá nijakú inú možnosť len exponenciálne rasť na začiatku svojej existencie.

Na záver diskusie poradca štátneho tajomníka Ministerstva financií SR Štefan Adamec predstavil a zhrnul možnosti financovania internetovej ekonomiky a e-commerce na Slovensku prostredníctvom prostriedkov EÚ v nasledujúcom programovacom období.

Fotogaléria z podujatia

ARCHÍV UDALOSTÍ PROJEKTU: TTIP – Jedinečná príležitosť na rast firiem na Slovensku

V prípade ak máte za to, že činnosť PAS je prospešná, podporte nás príspevkom, hoc vo výške kávy v centre Bratislavy, prostredníctvom https://pas.darujme.sk/2893/ alebo na náš účet IBAN:SK 5283 3000 0000 2201 4356 91

O autorovi

PAS

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) je asociácia sui generis združujúca podnikateľov a tretí sektor založená na princípoch etickosti, otvorenosti, principiálnosti, solidárnosti a zákonnosti.

Hlavným cieľom PAS je skvalitňovanie formálnych a neformálnych pravidiel podnikateľského prostredia v Slovenskej republike v kontexte celospoločenského rozvoja, pre všetkých podnikateľov bez rozdielu.