Články

Novela zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Predkladateľ: Peter Kažimír, podpredseda vlády a minister financií SR

Cieľom návrhu zákona je zabezpečenie nápravy nedostatkov v podobe nejednotnej aplikácie a rozdielneho výkladu niektorých ustanovení zákona a tiež problému, že zložitosť vyrubovania miestnych daní kladie na správcov dane zvýšenú náročnosť a neumožňuje im pružnejšie reagovať na zmeny zistené v daňovom konaní.

Úpravou v reakcii na požiadavky aplikačnej praxe prešlo ustanovenie predmetu dane za ubytovanie rozšírením zoznamu ubytovacích zariadení o rodinný dom, byt v bytovom dome, rodinnom dome alebo v stavbe slúžiacej na viaceré účely.

Ďalšou navrhovanou úpravou je rozšírenie a precizovanie predmetu dane zo stavieb pri stavbách hromadných garáží, pričom sa navrhuje upraviť aj základ dane pri stavbách hromadných garáží umiestnených pod zemou, ktorým bude pri týchto stavbách zastavaná plocha, t. j. pôdorys na úrovni najrozsiahlejšej podzemnej časti stavby.

Upravujú sa aj ustanovenia miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady tak, aby  sa jednoznačne vymedzilo, aký druh odpadu môže na svojom území obec zaviesť. V prospech poplatníkov sa zavádza povinnosť obce vydávať rozhodnutia o vyrubení poplatku aj pri množstvovom zbere. Poplatník tak môže uplatniť opravné prostriedky podľa daňového poriadku rovnako ako pri ostatných miestnych daniach a tiež zaplatiť poplatok v splátkach. Zároveň sa vymedzuje okruh poplatníkov, pre ktorých obec môže ustanoviť zníženie poplatku alebo ktorých môže obec od poplatku úplne oslobodiť na základe kritérií obsiahnutých vo všeobecne záväznom nariadení.

S cieľom posilniť právnu istotu daňovníkov sa navrhuje precizovať tiež uplatňovanie oslobodení pri dani z nehnuteľností.

V reakcii na zložitosť vyrubovacieho konania pri niektorých miestnych daniach sa navrhol osobitný režim vyrubenia týchto daní v prípade, ak v priebehu zdaňovacieho obdobia dôjde k zániku daňovej povinnosti k niektorej z týchto daní, a rozšírila sa možnosť správcu dane vyrubiť daň podľa pomôcok pri dani za užívanie verejného priestranstva a pri dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta.

Zdroj informácií

V prípade ak máte za to, že činnosť PAS je prospešná, podporte nás príspevkom, hoc vo výške kávy v centre Bratislavy, prostredníctvom https://pas.darujme.sk/2893/ alebo na náš účet IBAN:SK 5283 3000 0000 2201 4356 91

O autorovi

PAS

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) je asociácia sui generis združujúca podnikateľov a tretí sektor založená na princípoch etickosti, otvorenosti, principiálnosti, solidárnosti a zákonnosti.

Hlavným cieľom PAS je skvalitňovanie formálnych a neformálnych pravidiel podnikateľského prostredia v Slovenskej republike v kontexte celospoločenského rozvoja, pre všetkých podnikateľov bez rozdielu.