Články

Opatrenie Ministerstva financií SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre mikro účtovné jednotky

Predkladateľ: Peter Kažimír, podpredseda vlády a minister financií SR

V predkladanom návrhu opatrenia sú zapracované zmeny vyplývajúce z požiadavky Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky na úpravu výkazov účtovnej závierky v nadväznosti na jej ukladanie do registra účtovných závierok. V súvahe a vo výkaze ziskov a strát sú zapracované položky vyplývajúce z transpozície Smernice Európskeho parlamentu a Rady o ročných účtovných závierkach, konsolidovaných účtovných závierkach a súvisiacich správach určitých druhov podnikov.

Zmeny v návrhu opatrenia nastávajú v časti výkazov účtovnej závierky. Dopĺňajú sa nové identifikačné údaje účtovnej jednotky, ktorá predkladá individuálnu účtovnú závierku. V súvahe mení spôsob vykázania niektorých položiek. Vlastné akcie alebo vlastné obchodné podiely sa vykazujú na strane aktív súvahy. Vo výkaze ziskov a strát zanikajú položky mimoriadnych nákladov a mimoriadnych výnosov.

Opatrením sa ustanovuje povinnosť uvádzať doplňujúce informácie v poznámkach pre účtovné jednotky, ktorým bolo udelené výlučné právo alebo osobitné právo a ktorým sa udelilo právo poskytovať služby vo verejnom záujme v nadväznosti na Smernicu Komisie o transparentnosti finančných vzťahov členských štátov a verejných podnikov a o finančnej transparentnosti v niektorých podnikoch.

Z dôvodu požiadavky FR SR na predkladanie účtovnej závierky do registra účtovných závierok, sa výkazy účtovnej závierky prvýkrát použijú pri zostavovaní riadnej a mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky, ktorá sa zostavuje k 31. decembru 2014.

Zdroj informácií

V prípade ak máte za to, že činnosť PAS je prospešná, podporte nás príspevkom, hoc vo výške kávy v centre Bratislavy, prostredníctvom https://pas.darujme.sk/2893/ alebo na náš účet IBAN:SK 5283 3000 0000 2201 4356 91

O autorovi

PAS

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) je asociácia sui generis združujúca podnikateľov a tretí sektor založená na princípoch etickosti, otvorenosti, principiálnosti, solidárnosti a zákonnosti.

Hlavným cieľom PAS je skvalitňovanie formálnych a neformálnych pravidiel podnikateľského prostredia v Slovenskej republike v kontexte celospoločenského rozvoja, pre všetkých podnikateľov bez rozdielu.