Články

Novela Zákonníka práce

Predkladateľ: Ján Richter, minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Návrh zákona sa predkladá za účelom riešenia praktických problémov v oblasti dočasného prideľovania zamestnancov a riešenia otázky skončenia pracovného pomeru zamestnanca (resp. štátneho zamestnanca), ktorý najmenej pred tromi rokmi dosiahol dôchodkový vek a je poberateľom starobného dôchodku, invalidného dôchodku, výsluhového dôchodku alebo invalidného výsluhového dôchodku.

Cieľom novely Zákonníka práce je predovšetkým:

  • zaviesť spoločnú zodpovednosť užívateľského zamestnávateľa za vyplatenie porovnateľnej mzdy agentúrou dočasného zamestnávania alebo zamestnávateľom,
  • riešiť zastreté dočasné prideľovanie zamestnanca právnickými alebo fyzickými osobami,
  • obmedziť dočasné pridelenie zamestnanca na výkon rizikovej práce zaradenej do 4. kategórie,
  • obmedziť možnosť užívateľského zamestnávateľa dočasne prideliť už dočasne prideleného zamestnanca k inej právnickej alebo fyzickej osobe,
  • obmedziť maximálnu dĺžku dočasného pridelenia a počet opätovných dočasných pridelení a predĺžení dočasných pridelení,
  • ustanoviť spôsob dojednania doby trvania pracovného pomeru na určitú dobu pri dočasnom pridelení a zaviesť povinnosť udať dôvod skončenia pracovného pomeru v prípade skončenia dočasného pridelenia pred uplynutím doby, na ktorú sa dohodlo,
  • obmedziť možnosť zamestnávateľa dočasne prideliť zamestnanca počas prvých troch mesiacov od vzniku pracovného pomeru.

Cieľom novely Zákonníka práce a zákona o štátnej službe je potreba riešiť aj otázky skončenia pracovného pomeru zamestnanca a štátnozamestnaneckého pomeru štátneho zamestnanca, ktorý najmenej pred tromi rokmi dosiahol dôchodkový vek a je poberateľom dôchodku s cieľom zabezpečiť medzigeneračne vyváženú štruktúru zamestnancov u zamestnávateľa.

Zákon o službách zamestnanosti sa mení vo väzbe na prenesenie ustanovení z tohto zákona do Zákonníka práce a osobitne sa upravuje výška pokuty pri vykonávaní činnosti agentúry dočasného zamestnávania bez povolenia.

Cieľom návrhu novely zákona o cestovných náhradách je najmä riešiť otázku obchádzania poskytovania porovnateľnej mzdy cez poskytovanie cestovných náhrad počas dočasného pridelenia zamestnanca.

Navrhuje sa nadobudnutie účinnosti zákona od 1. januára 2015.

Zdroj informácií

V prípade ak máte za to, že činnosť PAS je prospešná, podporte nás príspevkom, hoc vo výške kávy v centre Bratislavy, prostredníctvom https://pas.darujme.sk/2893/ alebo na náš účet IBAN:SK 5283 3000 0000 2201 4356 91

O autorovi

PAS

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) je asociácia sui generis združujúca podnikateľov a tretí sektor založená na princípoch etickosti, otvorenosti, principiálnosti, solidárnosti a zákonnosti.

Hlavným cieľom PAS je skvalitňovanie formálnych a neformálnych pravidiel podnikateľského prostredia v Slovenskej republike v kontexte celospoločenského rozvoja, pre všetkých podnikateľov bez rozdielu.