Aktuality Články

Hodnotenie zákonov a opatrení schválených v 2. štvrťroku 2014

V prvom štvrťroku 2014 boli hodnotené tri opatrenia schválené v Národnej rade SR v sledovanom období. Najvyšší rating získala novela zákona o ochrane osobných údajov, ktorá zmiernila nároky kladené na podnikateľov v oblasti ochrany osobných údajov.

V druhom štvrťroku 2014 boli hodnotené štyri opatrenia schválené v Národnej rade SR v sledovanom období. Jedno získalo pozitívny rating, ostatné tri boli hodnotené negatívne.

Pozitívne podnikatelia ohodnotili novelu zákona o ochrane hospodárskej súťaže, ktorou sa zaviedli zmeny pri udeľovaní pokút za dohody obmedzujúce hospodársku súťaž, zmeny v kompetenciách Protimonopolného úradu SR a odmena za predloženie dôkazov o dohode obmedzujúcej súťaž.

Naopak, najviac negatívnych hlasov získala novela zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, ktorou sa zaviedola povinnosť zdravotného dohľadu nad pracovnými podmienkami zamestnancov 1. a 2. rizikovej kategórie, nové povinnosti zamestnávateľov a úpravy vyplývajúce z rozsiahlych zmien v oblasti chemickej legislatívy. Zámerom opatrenia bolo upraviť povinnosti zamestnávateľa týkajúce sa ochrany zdravia pri práci súvisiace so zabezpečením zdravotného dohľadu nad pracovnými podmienkami a nad zdravím zamestnancov. Taktiež sa v jednom zákone upravujú podmienky činnosti pracovnej zdravotnej služby (PZS), ktoré boli v doterajšej právnej úprave rozdelené do dvoch zákonov, čo spôsobovalo problémy v aplikačnej praxi.

Druhým najhoršie hodnoteným opatrením bol zákon o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku, ktorého cieľom bolo zaregulovať nadobúdanie poľnohospodárskych pozemkov a zamedziť ich špekulatívnym nákupom, následnej zmene druhu pozemku a možnému zneužívaniu vlastníctva vo vzťahu k doterajším nájomcom, najmä požadovaním neprimeraného nájomného.

Tretím negatívne hodnoteným opatrením bola novela Ústavy SR, ktorá zaviedla zmeny v organizácii a právomociach súdnej rady, zaviedla previerky sudcov a definovala manželstvo ako zväzok muža a ženy. Hodnotenie tohto opatrenia bolo síce negatívne, no bolo veľmi blízke nule, čiže malo podľa podnikateľov zanedbateľné dopady na podnikanie.

Opatrenia hodnotené podnikateľmi za 2. štvrťrok 2014 Miera súhlasu Koeficient dôležitosti Rating
[-3;3] (%) [-300;300]
1. Novela zákona o ochrane hospodárskej súťaže 0,46 29 % 13,49
2. Novela Ústavy SR -0,03 31 % -0,93
3. Zákon o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku -0,53 22 % -11,71
4. Novela zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia -0,85 43 % -36,57

 

Rebríček hodnotených zákonov a opatrení od začiatku aktuálneho volebného obdobia
Archív

Podnikatelia každý štvrťrok hodnotia, aký vplyv na podnikateľské prostredie majú vybrané zákony, o ktorých v danom období hlasovali poslanci Národnej rady SR. Vybrané zákony a opatrenia sú hodnotené dvoma ukazovateľmi. Prvým je miera súhlasu podnikateľov s daným zákonom. Druhým je koeficient dôležitosti daného zákona pre podnikateľské prostredie alebo pre chod ekonomiky. Výsledným ukazovateľom je rating, ktorý je súčinom miery súhlasu a koeficientu dôležitosti a kvantifikuje prínos k zlepšeniu, resp. k zhoršeniu podnikateľského prostredia.

V prípade ak máte za to, že činnosť PAS je prospešná, podporte nás príspevkom, hoc vo výške kávy v centre Bratislavy, prostredníctvom https://pas.darujme.sk/2893/ alebo na náš účet IBAN:SK 5283 3000 0000 2201 4356 91

O autorovi

PAS

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) je asociácia sui generis združujúca podnikateľov a tretí sektor založená na princípoch etickosti, otvorenosti, principiálnosti, solidárnosti a zákonnosti.

Hlavným cieľom PAS je skvalitňovanie formálnych a neformálnych pravidiel podnikateľského prostredia v Slovenskej republike v kontexte celospoločenského rozvoja, pre všetkých podnikateľov bez rozdielu.