Články

Novela zákona o investičnej pomoci

Predkladateľ: Pavol Pavlis, minister hospodárstva SR

Ministerstvo hospodárstva SR predkladá návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o investičnej pomoci a ktorým sa mení a dopĺňa zákon o dani z príjmov ako iniciatívny návrh. Cieľom návrhu zákona je zabezpečiť poskytovanie investičnej pomoci v súlade s nariadením Európskej komisie.

Návrh zákona obsahuje legislatívno-technické zmeny a doplnenia spočívajúce v zrýchlení procesu schvaľovania investičnej pomoci, a to skrátením lehôt konania o schválení poskytnutia investičnej pomoci. Návrhom zákona sa zavádza povinnosť zverejnenia rozhodnutí o investičnej pomoci za účelom zvyšovania transparentnosti a zvyšovania úrovne informovanosti verejnosti, zefektívňuje sa proces schvaľovania investičnej pomoci, a to jednak zavedením oprávnenia začatia prác na investičnom zámere už podaním investičného zámeru bez povinnosti vydávania potvrdenia o splnení podmienok a jednak skrátením jednotlivých lehôt konania o schválení poskytnutia investičnej pomoci za účelom zvýšenia konkurencieschopnosti SR.

Vzhľadom na doterajšiu aplikačnú prax súvisiacu s termínom predkladania priebežných správ o priebehu realizácie investičného zámeru a o využívaní investície, návrh zákona upravuje termín predloženia správ z januára na apríl. Navrhované znenie ďalej mení možnosti foriem pomoci, odstraňujú sa obmedzenia pri poskytovaní pomoci tomu istému prijímateľovi alebo prijímateľovi, ktorý je spriaznenou osobou.

Odstraňuje sa povinnosť krytia nadobudnutého dlhodobého hmotného alebo nehmotného majetku vlastným imaním z dôvodu, že v praxi sa ukázala táto podmienka ako nadbytočná a spôsobuje komplikácie s použitím finančných zdrojov generovaných vlastnou činnosťou podniku na účely rastu a expanzie podniku.

K investičnému zámeru sa prikladajú doklady preukazujúce, že žiadateľ nemá daňové nedoplatky a nedoplatky na sociálnych a zdravotných odvodoch. Vzhľadom na skutočnosť, že žiadateľom môže byť aj zahraničná osoba, zahraničná osoba túto povinnosť nebude mať, nakoľko podstatným faktorom je, že prijímateľ pomoci nie je daňovým dlžníkom ani dlžníkom na sociálnych alebo zdravotných odvodoch. Vzhľadom na aplikačnú prax týkajúcu sa nedôsledného ukladania dokladov do registra účtovných závierok, zavádza sa povinnosť predkladať fotokópiu účtovných závierok a výročných správ k investičnému zámeru.

Ustanovuje sa účinnosť zákona od 1. decembra 2014.

Zdroj informácií

V prípade ak máte za to, že činnosť PAS je prospešná, podporte nás príspevkom, hoc vo výške kávy v centre Bratislavy, prostredníctvom https://pas.darujme.sk/2893/ alebo na náš účet IBAN:SK 5283 3000 0000 2201 4356 91

O autorovi

PAS

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) je asociácia sui generis združujúca podnikateľov a tretí sektor založená na princípoch etickosti, otvorenosti, principiálnosti, solidárnosti a zákonnosti.

Hlavným cieľom PAS je skvalitňovanie formálnych a neformálnych pravidiel podnikateľského prostredia v Slovenskej republike v kontexte celospoločenského rozvoja, pre všetkých podnikateľov bez rozdielu.