Aktuality Články

Hodnotenie zákonov a opatrení schválených v 3. štvrťroku 2014

V prvom štvrťroku 2014 boli hodnotené tri opatrenia schválené v Národnej rade SR v sledovanom období. Najvyšší rating získala novela zákona o ochrane osobných údajov, ktorá zmiernila nároky kladené na podnikateľov v oblasti ochrany osobných údajov.

V treťom štvrťroku 2014 boli hodnotené dve opatrenia schválené v Národnej rade SR v sledovanom období. Obe boli hodnotené mierne pozitívne a získali rovnaký rating +5,14 bodu (na škále od -300 do 300 bodov).

Cieľom novela zákona o dani z pridanej hodnoty bola transpozícia časti smernice EÚ, s cieľom dosiahnuť zdanenie v mieste skutočnej spotreby pri určitých typoch služieb, rozšírenie pôsobnosti osobitnej úpravy tzv. mini one-stop-shop, zabezpečenie flexibility daňovej kontroly prostredníctvom čiastkového protokolu. V praktickej rovine sa zaviedla možnosť vrátenia časti nadmerného odpočtu dane pred skončením kontroly, on-line prepojenie registračných pokladníc s finančnou správou a zotrvanie sadzby DPH na úrovni 20%.

Novela zákona o sudcoch a prísediacich zaviedla sudcovské previerky (pozn.: pri hodnotení opatrenia PAS požiadala podnikateľov, aby neprihliadali na pozastavenie účinnosti previerok Ústavným súdom), zúženie imunity sudcov a prísediacich, sprísnenie podmienok pre prácu sudcov z domu,  predĺženie funkčného obdobia predsedov a podpredsedov súdov, zmeny pri tvorbe disciplinárnych senátov a utajenie hlasovania súdnej rady.

Opatrenia hodnotené podnikateľmi za 3. štvrťrok 2014 Miera súhlasu Koeficient dôležitosti Rating
[-3;3] (%) [-300;300]
1. Novela zákona o dani z pridanej hodnoty 0,13 40 % 5,14
2. Novela zákona o sudcoch a prísediacich 0,18 28 % 5,14

 

Rebríček hodnotených zákonov a opatrení od začiatku aktuálneho volebného obdobia
Archív

Podnikatelia každý štvrťrok hodnotia, aký vplyv na podnikateľské prostredie majú vybrané zákony, o ktorých v danom období hlasovali poslanci Národnej rady SR. Vybrané zákony a opatrenia sú hodnotené dvoma ukazovateľmi. Prvým je miera súhlasu podnikateľov s daným zákonom. Druhým je koeficient dôležitosti daného zákona pre podnikateľské prostredie alebo pre chod ekonomiky. Výsledným ukazovateľom je rating, ktorý je súčinom miery súhlasu a koeficientu dôležitosti a kvantifikuje prínos k zlepšeniu, resp. k zhoršeniu podnikateľského prostredia.

V prípade ak máte za to, že činnosť PAS je prospešná, podporte nás príspevkom, hoc vo výške kávy v centre Bratislavy, prostredníctvom https://pas.darujme.sk/2893/ alebo na náš účet IBAN:SK 5283 3000 0000 2201 4356 91

O autorovi

PAS

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) je asociácia sui generis združujúca podnikateľov a tretí sektor založená na princípoch etickosti, otvorenosti, principiálnosti, solidárnosti a zákonnosti.

Hlavným cieľom PAS je skvalitňovanie formálnych a neformálnych pravidiel podnikateľského prostredia v Slovenskej republike v kontexte celospoločenského rozvoja, pre všetkých podnikateľov bez rozdielu.