Aktuality Články Korupcia Názory a analýzy Súdnictvo

Podnikatelia chcú posilniť právny štát

Štrnásť podnikateľských združení, zamestnávateľských asociácií a obchodných komôr zoskupených v „Iniciatíve za vládu zákona (Rule of Law)“ pripravilo návrhy, ktoré majú prispieť k systematickému zlepšovaniu stavu justície, odstraňovaniu korupcie a zvyšovaniu transparentnosti a predvídateľnosti legislatívneho procesu na Slovensku.

Štrnásť podnikateľských združení, zamestnávateľských asociácií a obchodných komôr zoskupených v „Iniciatíve za vládu zákona (Rule of Law)“ pripravilo návrhy, ktoré majú prispieť k systematickému zlepšovaniu stavu justície, odstraňovaniu korupcie a zvyšovaniu transparentnosti a predvídateľnosti legislatívneho procesu na Slovensku.

V stanovisku, ktoré zástupcovia podnikateľskej koalície zaslali prezidentovi SR, predsedovi NR SR a odovzdali predsedovi vlády SR konštatujú, že súčasný stav justície, miera výskytu korupcie a nepredvídateľný legislatívny proces majú negatívny dopad na hospodársky rast a životnú úroveň občanov a predstavujú nielen spoločenský, ale aj ekonomický problém, pričom opäť vyzývajú na odbornú diskusiu o možných riešeniach. O vytvorení iniciatívy informovali podnikatelia vládu v júni 2014.

Odporúčania sú výsledkom práce odborných skupín zložených z expertov podnikateľských a zamestnávateľských združení, ktorí sa stretávali počas roka 2014 v rámci troch oblastí:

1. Transparentnosť a predvídateľnosť legislatívneho procesu
2. Odstránenie korupcie ako negatívneho a škodlivého faktoru pre reputáciu Slovenska
3. Transparentná a efektívna justícia ako pevný základ pre domácich aj zahraničných investorov

V oblasti transparentnosti a predvídateľnosti legislatívneho procesu navrhujú podnikatelia zaviesť systematický prístup v komunikácií s verejnosťou o legislatívnych zmenách a zaviesť do praxe analýzy vplyvov zákonov a regulačných opatrení (tzv. regulatory impact assessment – RIA). Za rovnako dôležité považujú podnikatelia zavedenie transparentného mechanizmu pripomienkovania poslaneckých návrhov, ako aj zlepšenie postupu preberania európskej legislatívy.

V oblasti odstraňovania korupcie experti z radov iniciatívy navrhujú zaviesť jednoznačné pravidlá a transparentné kritériá pri čerpaní prostriedkov z európskych fondov. Zároveň vnímajú za potrebné presadzovať princípy transparentnosti, odbornosti a kontinuity v rámci štátnej správy. Zodpovednosť si členovia iniciatívy uvedomujú aj smerom do vnútra podnikateľského sektora, preto podporujú aktivity zamerané na zlepšenie etických štandardov v rámci slovenského podnikateľského prostredia.

Podnikatelia považujú efektívnu a transparentnú justíciu za nutný prvok stabilného a predvídateľného podnikateľského prostredia. Pre zmenu negatívneho vnímania justičného systému je preto podľa nich potrebné prijať systematické opatrenia vo všetkých jeho zložkách. Navrhujú preto kroky, ktoré prispejú k skráteniu dĺžky súdnych konaní, zmenám v oblasti procesov konkurzu a reštrukturalizácie a zvýšeniu predvídateľnosti súdnych rozhodnutí.

Predstavitelia iniciatívy sú presvedčení, že pre posilnenie fungovania Slovenska ako právneho štátu je potrebný konštruktívny, celospoločenský dialóg, ku ktorému vyzývajú aj ústavných činiteľov.

V prípade ak máte za to, že činnosť PAS je prospešná, podporte nás príspevkom, hoc vo výške kávy v centre Bratislavy, prostredníctvom https://pas.darujme.sk/2893/ alebo na náš účet IBAN:SK 5283 3000 0000 2201 4356 91

O autorovi

PAS

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) je asociácia sui generis združujúca podnikateľov a tretí sektor založená na princípoch etickosti, otvorenosti, principiálnosti, solidárnosti a zákonnosti.

Hlavným cieľom PAS je skvalitňovanie formálnych a neformálnych pravidiel podnikateľského prostredia v Slovenskej republike v kontexte celospoločenského rozvoja, pre všetkých podnikateľov bez rozdielu.