Články

Novela zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci

Predkladateľ: Ján Richter, minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Návrh zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci je pripravený ako iniciatívny návrh zameraný na právnu úpravu výchovy a vzdelávania. V porovnaní s doterajším stavom sa navrhuje rozšíriť okruh subjektov oprávnených na výchovu a vzdelávanie bezpečnostných technikov a rozšíriť okruh odborne spôsobilých fyzických osôb, ktoré môžu získať oprávnenie na výchovu a vzdelávanie v oblasti ochrany práce pre určité činnosti.

Podnetom pre novelizáciu je požiadavka Generálneho riaditeľstva pre vnútorný trh a služby Európskej komisie o vykonanie opatrení na zabezpečenie úplného súladu zákona, ktorý obmedzuje poskytovanie vzdelávania bezpečnostných technikov na právnické osoby a vylučuje z tejto služby fyzické osoby. Podnetom je tiež požiadavka aplikačnej praxe, aby výchovu a vzdelávanie mohli zabezpečovať aj iné odborné fyzické osoby, ako len osoby s príslušným preukazom alebo osvedčením na výkon príslušnej činnosti, a aby aj iné odborne spôsobilé osoby vo vzťahu k odbornému zameraniu výchovy a vzdelávania mohli byť školiteľmi.

Nové znenie zákona prehľadnejšie a jednoznačnejšie vymedzuje podmienky na získanie oprávnenia na výchovu a vzdelávanie týkajúce sa najmä príslušnej odbornej spôsobilosti, odbornej praxe a lektorskej spôsobilosti. Rovnako ako doteraz bude musieť uvedené podmienky splniť sám žiadateľ, ak ide o FO. Ak ide o žiadateľa, ktorý sám nespĺňa uvedené podmienky, tieto podmienky splní pomocou určeného odborného zástupcu a určeného najmenej jedného školiteľa.

Z navrhovaného zákona súčasne jednoznačne vyplýva, že ak ide o žiadateľa, ktorý bude sám spĺňať podmienky odbornej spôsobilosti a odbornej praxe alebo ak je určený len jeden školiteľ, vyžaduje sa u nich príslušná odborná spôsobilosť na všetky témy všeobecných a osobitných požiadaviek výchovy a vzdelávania. Ak sú určení viacerí školitelia, tí musia byť spoločne odborne spôsobilí na všetky témy všeobecných a osobitných požiadaviek výchovy a vzdelávania.

Navrhuje sa zreteľne vyjadriť požiadavku, že osoba oprávnená na výchovu a vzdelávanie je povinná sústavne spĺňať podmienky ustanovené na vydanie tohto oprávnenia, v opačnom prípade sa vystavuje riziku jeho odobratia Národným inšpektorátom práce.

Dopĺňa sa povinnosť osoby oprávnenej na výchovu a vzdelávanie vydávať nielen preukaz, osvedčenie alebo doklad podľa zákona, ale aj doklad o absolvovaní výchovy a vzdelávania.

Podmienkou na vydanie oprávnenia na výchovu a vzdelávanie je:

a)      ak žiadateľom je FO, odborná spôsobilosť a odborná prax a lektorská spôsobilosť,

b)      ak žiadateľom je FO, ktorá sama nespĺňa podmienky alebo PO, určený odborný zástupca s odbornou spôsobilosťou a odbornou praxou a

  1. určený školiteľ, ktorý spĺňa podmienky ustanovené pre žiadateľa, alebo
  2. určení viacerí školitelia s odbornou spôsobilosťou, ktorí sú spoločne odborne spôsobilí na všetky témy všeobecných požiadaviek a osobitných požiadaviek výchovy a vzdelávania, s odbornou praxou a lektorskou spôsobilosťou,

c)      vypracovaný vzorový projekt výchovy a vzdelávania,

d)     materiálno-technické zabezpečenie výchovy a vzdelávania.

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2015.

Zdroj informácií

V prípade ak máte za to, že činnosť PAS je prospešná, podporte nás príspevkom, hoc vo výške kávy v centre Bratislavy, prostredníctvom https://pas.darujme.sk/2893/ alebo na náš účet IBAN:SK 5283 3000 0000 2201 4356 91

O autorovi

PAS

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) je asociácia sui generis združujúca podnikateľov a tretí sektor založená na princípoch etickosti, otvorenosti, principiálnosti, solidárnosti a zákonnosti.

Hlavným cieľom PAS je skvalitňovanie formálnych a neformálnych pravidiel podnikateľského prostredia v Slovenskej republike v kontexte celospoločenského rozvoja, pre všetkých podnikateľov bez rozdielu.