Články

Správa o poskytnutej štátnej pomoci v Slovenskej republike za rok 2014

Predkladateľ: Peter Kažimír, podpredseda vlády a minister financií Slovenskej republiky

Správa faktograficky a sumárne zachytáva smerovanie štátnej pomoci od poskytovateľov štátnej pomoci k prijímateľom štátnej pomoci a zároveň prezentuje hlavné tendencie vo vývoji poskytovania štátnej pomoci. Správa hodnotí poskytnutú štátnu pomoc v roku 2014 a dáva ucelený prehľad štátnej pomoci podľa účelov, kategórií a poskytovateľov štátnej pomoci.

V roku 2014 bola štátna pomoc poskytnutá v celkovej výške 322,14 mil. eur, z toho z národných zdrojov 189,86 mil. eur a zo zdrojov Európskej únie 99,61 mil. eur. Celková výška štátnej pomoci sa v roku 2014 v porovnaní s rokom 2013 zvýšila o 31,40 mil. eur, čo predstavuje zvýšenie o 10,80 %. V porovnaní s rokom 2013 sa štátna pomoc poskytnutá z národných zdrojov znížila o 5,24 mil. eur, čo predstavuje zníženie o 2,68 %.

Štátna pomoc v roku 2014 bola poskytnutá formou dotácií a nenávratných finančných príspevkov (88,09 %) a daňových úľav (11,91 %), a to najmä na rozvoj regiónov (34,06 %), na výrobu energie, prenos a rozvod (21,78 %), na kultúru a záchranu kultúrneho dedičstva (19,95 %) a na výskum a vývoj (9,04 %).

Zdroj informácií

V prípade ak máte za to, že činnosť PAS je prospešná, podporte nás príspevkom, hoc vo výške kávy v centre Bratislavy, prostredníctvom https://pas.darujme.sk/2893/ alebo na náš účet IBAN:SK 5283 3000 0000 2201 4356 91

O autorovi

PAS

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) je asociácia sui generis združujúca podnikateľov a tretí sektor založená na princípoch etickosti, otvorenosti, principiálnosti, solidárnosti a zákonnosti.

Hlavným cieľom PAS je skvalitňovanie formálnych a neformálnych pravidiel podnikateľského prostredia v Slovenskej republike v kontexte celospoločenského rozvoja, pre všetkých podnikateľov bez rozdielu.