Články

Návrh zákona o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci

Predkladateľ: Ľudmila Benkovičová, predsedníčka Štatistického úradu Slovenskej republiky

Cieľom návrhu zákona je zabezpečiť legislatívne prostredie pre zriadenie registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci ako jedného zo základných registrov podľa Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy.

Identifikácia právneho subjektu je predpoklad pre zavádzanie proaktívnych elektronických  služieb a s tým spojeným zlepšením výkonnosti verejnej správy a efektívnejšieho vynakladania verejných výdavkov. Projekt Register a identifikátor právnických osôb a podnikateľov má rozhodujúci vplyv na plnenie cieľa Operačného programu informatizácie spoločnosti, ktorým je efektívna verejná správa.

V súčasnosti sú zdrojové registre budované ako izolované informačné systémy, nie sú navzájom prepojené a obsahujú údaje o evidovanom subjekte v rôznej kvalite. Tento stav má za následok nesúlad elektronických dokumentov s právnym stavom a skutočnosťou o konkrétnom právnom subjekte a je dôvodom, pre ktorý sa navrhuje jednotná úprava registra právnických osôb spôsobom, pri ktorom sa nezasahuje do kompetencií jednotlivých zdrojových registrov.

Register právnických osôb umožní identifikáciu každej právnickej osoby a podnikateľa, ktorí prichádzajú do styku s verejnou správou v každom informačnom systéme verejnej správy (ISVS) rovnakým spôsobom. Týmto spôsobom bude v budúcnosti možné získať komplexné údaje o konkrétnom právnom subjekte z viacerých ISVS, na ich základe predvídať nasledujúce životné situácie právneho subjektu a vytvárať tak proaktívne služby.

Právne subjekty evidované v registri právnických osôb budú jednoznačne identifikované prostredníctvom identifikátora, ktorého generovanie zostáva zodpovednosťou Štatistického úradu SR.

Legislatívne nastavenie registra právnických osôb bude vytvorené tak, aby bolo dostatočne flexibilné na zmeny právnych predpisov a umožňovalo zahrnúť zdrojové registre, ktoré môžu vzniknúť v budúcnosti. Zároveň sa inštitucionalizuje evidencia, ktorá umožňuje na jednom mieste získať pre potreby výkonu verejnej moci relevantné údaje o zapísaných subjektoch. Výsledkom by o.i. mal byť aj stav, kedy údaje, ktoré zdrojové evidencie zasielajú rôznym orgánom verejnej moci podľa osobitných predpisov budú čerpané len z registra právnických osôb a zdrojovým evidenciám tieto duplicitné poskytovania ako povinnosť zaniknú.

Zdroj informácií

V prípade ak máte za to, že činnosť PAS je prospešná, podporte nás príspevkom, hoc vo výške kávy v centre Bratislavy, prostredníctvom https://pas.darujme.sk/2893/ alebo na náš účet IBAN:SK 5283 3000 0000 2201 4356 91

O autorovi

PAS

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) je asociácia sui generis združujúca podnikateľov a tretí sektor založená na princípoch etickosti, otvorenosti, principiálnosti, solidárnosti a zákonnosti.

Hlavným cieľom PAS je skvalitňovanie formálnych a neformálnych pravidiel podnikateľského prostredia v Slovenskej republike v kontexte celospoločenského rozvoja, pre všetkých podnikateľov bez rozdielu.