Články

Návrh zákona o podpore malého a stredného podnikania

Predkladateľ: Vazil Hudák, minister hospodárstva Slovenskej republiky

Návrh zákona upravuje pôsobnosť Ministerstva hospodárstva SR pri poskytovaní podpory v oblasti MSP a pri poskytovaní podpory pre záujemcu o podnikanie, definuje oblasti, formy, spôsob poskytovania podpory a súčasne umožňuje uplatňovanie európskych zásad rozvoja MSP zakotvených v agende Európskej únie orientovanej na podporu a rozvoj MSP

Prostredníctvom návrhu zákona sa v slovenskej legislatíve po prvýkrát upravujú pojmy z európskej terminológie viažucej sa na sektor MSP, napríklad test vplyvov právnych predpisov a materiálov nelegislatívnej povahy na MSP (tzv. SME Test), vyslanec pre MSP (tzv. SME Envoy), kapitálový nástroj, podnikateľský koučing a mentoring, grant, podporný voucher a pod. Návrh zákona upravuje aj ďalšie pojmy používané v rámci podpory startupov ako osobitnej zložky MSP, a to startup a technologický startup.

Jednotlivé oblasti podpory MSP sú upravené čo možno najvšeobecnejšie, a to z dôvodu, že úmyslom zákonodarcu je stanovenie čo najširšieho rámca, v rámci ktorého je možné realizovať formy (nástroje) podpory. Zákon definuje tri základné formy podpory MSP, a to priamu, nepriamu a všeobecnú formu.

V zákone sa vymedzuje pôsobnosť a kompetencie ministerstva  hospodárstva ako ústredného orgánu štátnej správy pre poskytovanie podpory MSP. Okrem komplexného zabezpečovania podpory ministerstvo rozhoduje o potrebe vykonania a súčasne zabezpečuje vykonanie testu vplyvov právnych predpisov a materiálov nelegislatívnej povahy na malé a stredné podnikanie, vypracúva a predkladá vláde SR ročné správy o stave podnikateľského prostredia a rozhoduje o poskytovaní podpory podľa tohto zákona, a to priamo alebo prostredníctvom vykonávateľa. Zákon tiež hovorí bližšie o správa o stave malého a stredného podnikania, ktorá je vypracovaná vo forme ročnej správy a prestavuje súčasť Správy o stave podnikateľského prostredia.

Návrh zákona tiež vymedzuje centrum lepšej regulácie a to ako súhrn činností zameraných na znižovanie neprimeranej záťaže podnikov a zlepšenie podnikateľského prostredia. Zároveň  sa definujú hlavné úlohy v rámci realizácie činností centra, v rámci ktorých sa zavádza mechanizmus na predchádzanie tzv. goldplatingu, ktorým sa rozumie proces transpozície európskych noriem do slovenského právneho poriadku nad mieru požadovanú právom EÚ.

Zavádza sa aj pozícia veľvyslanca pre malé a stredné podnikanie. Jeho úlohou je predovšetkým zastupovanie záujmov a potrieb MSP na úrovni Európskej komisie, a to najmä v procese tvorby právnych predpisov EÚ. Vyslanca pre malé a stredné podnikanie menuje a odvoláva minister hospodárstva, pričom zákon stanovuje základné požiadavky kladené na osobu veľvyslanca, ale aj dôvody zániku jeho funkcie.

Zdroj informácií

V prípade ak máte za to, že činnosť PAS je prospešná, podporte nás príspevkom, hoc vo výške kávy v centre Bratislavy, prostredníctvom https://pas.darujme.sk/2893/ alebo na náš účet IBAN:SK 5283 3000 0000 2201 4356 91

O autorovi

PAS

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) je asociácia sui generis združujúca podnikateľov a tretí sektor založená na princípoch etickosti, otvorenosti, principiálnosti, solidárnosti a zákonnosti.

Hlavným cieľom PAS je skvalitňovanie formálnych a neformálnych pravidiel podnikateľského prostredia v Slovenskej republike v kontexte celospoločenského rozvoja, pre všetkých podnikateľov bez rozdielu.