Aktuality

Komisia pre podnikateľské prostredie pri hospodárskom výbore NR SR

Napísal PAS

Dňa 23. júna 2022 sa uskutočnilo 3. zasadnutie Komisie pre podnikateľské prostredie pri Výbore NR SR pre hospodárske záležitosti za účasti štátneho tajomníka ministerstva hospodárstva Jána Oravca, štátneho tajomníka ministerstva financií Marcela Klimeka, generálnych riaditeľov ministerstva spravodlivosti, dopravy a výstavby a viacerých zástupcov podnikateľských zväzov vrátane Podnikateľskej aliancie Slovenska.

Komisia bola zvolaná z iniciatívy predsedníčky komisie Miriam Šutekovej. Reagovala na stupňujúci sa problém nevyplácania faktúr podnikateľom a živnostníkom, viď aktuálny a medializovaný prípad tunela Višňové. Viacerí podnikatelia sa obrátili na poslankyňu s prosbou o riešenie dlhoročnej ťahajúcej sa témy nevyplácania faktúr a následnej druhotnej platobnej neschopnosti prostredníctvom požiadavky na legislatívnu zmenu, aby nezaplatenie faktúry bolo v slovenskej legislatíve definované ako trestný čin. Komparatívna analýza, o ktorú požiadala Miriam Šuteková Parlamentný inštitút Kancelárie NR SR, porovnávajúca legislatívu v piatich okolitých krajinách, ukázala, že nezaplatenie faktúry nie je v žiadnej z krajín (Nemecko, Česko, Rakúsko, Maďarsko, Poľsko) trestným činom a problém riešia krajiny inými právnymi a spoločenskými mechanizmami.

Z analýzy Parlamentného inštitútu vyplynuli ďalšie možnosti, ktoré predstavila predsedníčka komisie:

  • v trestnom poriadku definovať mechanizmus aj na čiastočné zmarenie uspokojenia veriteľa
  • zavedenie “Registra hanby” podnikateľov neplniacich si svoje záväzky
  • úprava sadzieb súdnych poplatkov pri podaní obchodnej žaloby
  • zapojenie investora do zodpovednosti za vyplácanie subdodávateľov
  • v prípade právnických osôb zrušenie platby dane z príjmu z faktúry, ktorá nebola uhradená

Účastníci komisie vnímajú otázku platobnej neschopnosti za obrovský problém, ktorý sa ťahá roky a komplikuje im pôsobenie v jednotlivých sektoroch. Osobné výpovede zástupcov zväzov svedčia miestami až o zúfalstve z dlho neriešenej situácie a poukazujú na akútny stav bezmocnosti, ktorý treba zastaviť. Podnikatelia sa nezhodli na jednotnom riešení otázky nevyplácania faktúr, za najdôležitejšie však považujú:

  • zmenu v zákone o verejnom obstarávaní a zapojenie subdodávateľov do zmluvných vzťahov so zadávateľom zákazky
  • dôležitým nástrojom je podľa podnikateľov zapojenie bánk do procesu verejného obstarávania, ako prvok záruky finančného zdravia firiem a zároveň aplikácia takzvanej výkonnostnej záruky, kde sa overuje finančná stabilita a finančné záruky firmy
  • trestnoprávne riešenie nezaplatenia faktúr
  • zmena zákona o reštrukturalizácii, ktorý mnohí vnímajú za jeden z najsilnejších legálnych nástrojov daňových únikov. Podnikatelia požadujú splatenie celkového dlhu firmám v období desiatich rokov
  • Register hanby firiem neplniacich si svoje záväzky

V prípade ak máte za to, že činnosť PAS je prospešná, podporte nás príspevkom, hoc vo výške kávy v centre Bratislavy, prostredníctvom https://pas.darujme.sk/2893/ alebo na náš účet IBAN:SK 5283 3000 0000 2201 4356 91

O autorovi

PAS

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) je asociácia sui generis združujúca podnikateľov a tretí sektor založená na princípoch etickosti, otvorenosti, principiálnosti, solidárnosti a zákonnosti.

Hlavným cieľom PAS je skvalitňovanie formálnych a neformálnych pravidiel podnikateľského prostredia v Slovenskej republike v kontexte celospoločenského rozvoja, pre všetkých podnikateľov bez rozdielu.