Články

NR SR: Novela zákona o dani z príjmov

Predkladateľ: vláda (Ministerstvo financií SR)

Zmení sa systém v poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnických osôb. Asignácia sa zníži zo súčasných 2% na 0,5%, pričom táto možnosť bude viazaná aj na povinnosť v prechodnom období poskytnúť jej prijímateľovi dar v zákonom stanovenej výške. Fyzických osôb sa tieto zmeny netýkajú. Právnická osoba bude môcť v rokoch 2010 a 2011 poukázať 2% dane za predpokladu, že poskytne jej prijímateľovi dar vo výške zodpovedajúcej 0,5 % daňovej povinnosti. „Ak dar neposkytne, správca dane zníži poukazovaný podiel zaplatenej dane na 1,5 %,“ uvádza sa v novele.

Zdroj: www.nrsr.sk

V prípade ak máte za to, že činnosť PAS je prospešná, podporte nás príspevkom, hoc vo výške kávy v centre Bratislavy, prostredníctvom https://pas.darujme.sk/2893/ alebo na náš účet IBAN:SK 5283 3000 0000 2201 4356 91

O autorovi

PAS

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) je asociácia sui generis združujúca podnikateľov a tretí sektor založená na princípoch etickosti, otvorenosti, principiálnosti, solidárnosti a zákonnosti.

Hlavným cieľom PAS je skvalitňovanie formálnych a neformálnych pravidiel podnikateľského prostredia v Slovenskej republike v kontexte celospoločenského rozvoja, pre všetkých podnikateľov bez rozdielu.