Články

NR SR: Novela zákona o službách zamestnanosti

Predkladateľ: vláda (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR)

Zamestnávateľovi, ktorý na vytvorené pracovné miesto príjme do pracovného pomeru znevýhodneného uchádzača o zamestnanie sa príspevok poskytne.

Zákon zároveň nevyžaduje splnenie podmienky vedenia v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej tri mesiace u znevýhodneného uchádzača o zamestnanie ale v evidencií sa uvedie dňa nasledujúceho po dni nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o zaradení uchádzača o zamestnanie.

Zdroj: www.nrsr.sk

V prípade ak máte za to, že činnosť PAS je prospešná, podporte nás príspevkom, hoc vo výške kávy v centre Bratislavy, prostredníctvom https://pas.darujme.sk/2893/ alebo na náš účet IBAN:SK 5283 3000 0000 2201 4356 91

O autorovi

PAS

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) je asociácia sui generis združujúca podnikateľov a tretí sektor založená na princípoch etickosti, otvorenosti, principiálnosti, solidárnosti a zákonnosti.

Hlavným cieľom PAS je skvalitňovanie formálnych a neformálnych pravidiel podnikateľského prostredia v Slovenskej republike v kontexte celospoločenského rozvoja, pre všetkých podnikateľov bez rozdielu.