Články

NR SR: Zákon o štátnom rozpočte na rok 2010

Predkladateľ: vláda (Ministerstvo financií SR)

Základné informácie o štátnom rozpočte na rok 2010:

• Celkové príjmy štátneho rozpočtu na rok 2010 sa rozpočtujú sumou 12 530 993 951 eur.
• Celkové výdavky štátneho rozpočtu na rok 2010 sa určujú sumou 16 276 999 960 eur.
• Schodok štátneho rozpočtu na rok 2010 sa určuje sumou 3 746 006 009 eur.
• Zo štátneho rozpočtu sa v roku 2010 poskytujú do rozpočtov obcí a do rozpočtov vyšších územných celkov dotácie v celkovej sume 1 046 645 737 eur; z toho do rozpočtov obcí 645 666 693 eur a do rozpočtov vyšších územných celkov 400 979 044 eur.
• Rezervy štátneho rozpočtu sa v roku 2010 rozpočtujú v celkovej sume 69 105 824 eur (z toho rezerva vlády SR 11 617 870 eur, rezerva predsedu vlády SR 1 659 696 eur, rezerva na prostriedky Európskej únie a odvody Európskej únii 55 828 258 eur)

Výdavky jednotlivých kapitol v rozpočte v mil. eur

2008

2009

2010 (mil. €)

Zmena (2010/2009)

2011

2012

Ministerstvo školstva SR

1 842

2 170

2 348

9,5

2 381

2 401

Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny SR

1 759

1 890

1 967

4,1

2 033

2 009

Ministerstvo zdravotníctva SR

1 129

1 305

1 439

10,3

1 535

1 575

Ministerstvo obrany SR

1 036

1 046

823

21,3

817

823

Ministerstvo dopravy pôšt a telek. SR

1 029

1 378

1 425

3,4

1 531

1 327

Ministerstvo pôdohospodárstva SR

966

976

1439

47,5

888

762

Ministerstvo vnútra SR

840

929

838

9,7

813

813

Ministerstvo výstavby a reg. rozvoja SR

365

382

494

29,4

586

570

Ministerstvo financií SR

358

469

491

4,7

535

530

Ministerstvo hospodárstva SR

266

269

319

18,7

251

185

Ministerstvo životného prostredia SR

262

323

329

2,0

365

365

Ministerstvo spravodlivosti SR

256

286

270

5,6

264

266

Ministerstvo kultúry SR

173

188

170

9,7

143

147

Ministerstvo zahraničných vecí SR

116

132

108

18,2

106

106

Ostatné

2 224

2 383

3 816

60,1

3 800

4168

Celkové výdavky rozpočtu

12 620

14 125

16 277

15,2

16 047

16 047

Inflácia (%)

4,4

4,0

3,2

x

4,1

4,2

Zdroj: www.nrsr.sk

V prípade ak máte za to, že činnosť PAS je prospešná, podporte nás príspevkom, hoc vo výške kávy v centre Bratislavy, prostredníctvom https://pas.darujme.sk/2893/ alebo na náš účet IBAN:SK 5283 3000 0000 2201 4356 91

O autorovi

PAS

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) je asociácia sui generis združujúca podnikateľov a tretí sektor založená na princípoch etickosti, otvorenosti, principiálnosti, solidárnosti a zákonnosti.

Hlavným cieľom PAS je skvalitňovanie formálnych a neformálnych pravidiel podnikateľského prostredia v Slovenskej republike v kontexte celospoločenského rozvoja, pre všetkých podnikateľov bez rozdielu.