Články

Vláda SR: Komplexné vyhodnotenie účinnosti prijatých opatrení vlády SR pre riešenie dopadov globálnej hospodárskej a finančnej krízy v oblasti zamestnanosti Predkladateľ: Ministerstvo hospodárstva SR

Predkladateľ: Ministerstvo hospodárstva SR

V dôsledku hospodárskej krízy ekonomika SR klesla v prvom polroku 2009 o 5,5%, čo predstavuje výrazný prepad oproti prvému polroku 2008, kedy bol zaznamenaný rast 8,6%. Vláda sa zamerala hlavne na plnenie opatrení, ktoré sú zamerané na zvýšenie agregátneho dopytu, zároveň aj na oživenie spotreby či výroby. Týmito opatreniami sú predovšetkým myslené fondy EÚ a rýchlosť ich čerpania, či uskutočnenie PPP projektov.

Zrealizované boli také významné opatrenia, ktoré boli zamerané na zvýšenie základného imania oboch, štátom vlastnených bánk (z dôvodu prístupu podnikateľov k disponibilným finančným zdrojom). Hlavná úloha vlády SR je zameraná na realizáciu opatrení v oblasti zamestnanosti a aktívnej politiky trhu práce. Práve do tejto oblasti bola smerovaná najväčšia časť vyčlenených finančných zdrojov na proti krízové opatrenia.

Zdroj: www.rokovania.sk

V prípade ak máte za to, že činnosť PAS je prospešná, podporte nás príspevkom, hoc vo výške kávy v centre Bratislavy, prostredníctvom https://pas.darujme.sk/2893/ alebo na náš účet IBAN:SK 5283 3000 0000 2201 4356 91

O autorovi

PAS

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) je asociácia sui generis združujúca podnikateľov a tretí sektor založená na princípoch etickosti, otvorenosti, principiálnosti, solidárnosti a zákonnosti.

Hlavným cieľom PAS je skvalitňovanie formálnych a neformálnych pravidiel podnikateľského prostredia v Slovenskej republike v kontexte celospoločenského rozvoja, pre všetkých podnikateľov bez rozdielu.