Články

Vláda SR: Analýza súčasného stavu a vývoja zamestnanosti, riziká vývoja zamestnanosti v ďalšom období, východiská a návrh opatrení pre podporu rastu zamestnanosti a zníženie nezamestnanosti

Predkladateľ: Predseda vlády SR

V súčasnosti je pre slovenskú ekonomiku charakteristické zmiernenie medziročného poklesu indexu priemyselnej produkcie; očakáva sa však postupná obnova ekonomiky. Doteraz prijaté opatrenia na trhu práce kladne ovplyvnili vývoj zamestnanosti ohrozených skupín občanov SR a v tejto fáze hospodárskeho vývoja je potrebné sústrediť sa na prvky, ktoré urýchľujú hospodársky rast a jeho udržateľnosť. Tým sa zabezpečí rast zamestnanosti výkonnej a kvalifikovanej pracovnej sily v strednej vekovej kategórii.
-kľúč k rastu zamestnanosti je spojený predovšetkým s rastom hospodárstva v odvetví priemyselnej výroby a služieb
-práca so skupinou nezamestnaných z odvetvia priemyselnej výroby a služieb musí byť iná ako s ohrozenými skupinami
-účinok prijímaných opatrení na úrovni vlády a MPSVR SR s výkonom v ÚPSVR kladne ovplyvnil vývoj počtu uchádzačov o zamestnanie v skupine mladistvých, starších a dlhodobo nezamestnaných

Zdroj: www.rokovania.sk

V prípade ak máte za to, že činnosť PAS je prospešná, podporte nás príspevkom, hoc vo výške kávy v centre Bratislavy, prostredníctvom https://pas.darujme.sk/2893/ alebo na náš účet IBAN:SK 5283 3000 0000 2201 4356 91

O autorovi

PAS

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) je asociácia sui generis združujúca podnikateľov a tretí sektor založená na princípoch etickosti, otvorenosti, principiálnosti, solidárnosti a zákonnosti.

Hlavným cieľom PAS je skvalitňovanie formálnych a neformálnych pravidiel podnikateľského prostredia v Slovenskej republike v kontexte celospoločenského rozvoja, pre všetkých podnikateľov bez rozdielu.