Články

Vláda SR: Správa o zavedení eura a jeho dopadoch na slovenskú spoločnosť k 30.09.2009

Predkladateľ: Ministerstvo financií SR

Správa je o zhodnotení vplyvu eura na makroekonomické prostredie a zhodnocuje ho aj z pohľadu prechodu na novú menu. Z makroekonomického hľadiska sa dá zhodnotiť len na základe inflácie, ktorá sa vyvíjala v treťom štvrťroku priaznivo a ako jediná krajina z V4 má najlepší kreditný rating a najnižšie dlhy na financovanie vládneho dlhu. Pozitíva vidieť aj v kurzovej stabilite. Pôvodne sa aj obyvateľstvo obávalo nepriaznivého vývoja cien, ale ceny sa vyvíjali dokonca lepšie než podľa očakávaní MF a NBS. Doterajší vývoj nepotvrdil dramatický rast cien v súvislosti so zavedením eura, možno konštatovať skôr znižujúci sa trend. Občania teda prijatie eura vnímajú pozitívne. Euro aj v budúcnosti zníži transakčné náklady, odstráni kurzové riziká čo sprehľadní aj cenové relácie vo všetkých oblastiach.

Zdroj: www.rokovania.sk

V prípade ak máte za to, že činnosť PAS je prospešná, podporte nás príspevkom, hoc vo výške kávy v centre Bratislavy, prostredníctvom https://pas.darujme.sk/2893/ alebo na náš účet IBAN:SK 5283 3000 0000 2201 4356 91

O autorovi

PAS

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) je asociácia sui generis združujúca podnikateľov a tretí sektor založená na princípoch etickosti, otvorenosti, principiálnosti, solidárnosti a zákonnosti.

Hlavným cieľom PAS je skvalitňovanie formálnych a neformálnych pravidiel podnikateľského prostredia v Slovenskej republike v kontexte celospoločenského rozvoja, pre všetkých podnikateľov bez rozdielu.