Články

Vláda SR: Novela zákona o sociálnom poistení

Predkladateľ: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny

Novela zákona upravuje časť zákona, kedy sa zamestnancovi, ktorý mal prerušené povinné poistenie v nezamestnanosti z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky, toto obdobie prerušenia započítavalo ako obdobie povinného poistenia v nezamestnanosti.

Zmenou má byť aj vypustenie zo zákona o sociálnom poistení povinnosť samostatne zárobkovo činnej osoby predložiť príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne výpis z daňového priznania, z opravného daňového priznania a dodatočné daňové priznanie vzhľadom na návrhom zákona spresnenú povinnosť Daňového riaditeľstva Slovenskej republiky oznámiť tieto skutočnosti Sociálnej poisťovni.

Zmena by sa mala týkať aj poberateľov predčasného dôchodku, ktorí by mali byť pri posudzovaní nároku na dávku a príspevky v hmotnej núdzi v rovnakom postavení ako poberatelia iných dôchodkových dávok.

Zdroj: www.rokovania.sk

V prípade ak máte za to, že činnosť PAS je prospešná, podporte nás príspevkom, hoc vo výške kávy v centre Bratislavy, prostredníctvom https://pas.darujme.sk/2893/ alebo na náš účet IBAN:SK 5283 3000 0000 2201 4356 91

O autorovi

PAS

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) je asociácia sui generis združujúca podnikateľov a tretí sektor založená na princípoch etickosti, otvorenosti, principiálnosti, solidárnosti a zákonnosti.

Hlavným cieľom PAS je skvalitňovanie formálnych a neformálnych pravidiel podnikateľského prostredia v Slovenskej republike v kontexte celospoločenského rozvoja, pre všetkých podnikateľov bez rozdielu.