Články

Vláda SR – Návrh na využitie finančných prostriedkov štátu na vytvorenie nových pracovných miest, resp. na zachovanie zamestnanosti

Predkladateľ: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny

Momentálne Ministerstvo hospodárstva SR eviduje investičné projekty, ktorých realizáciou sa plánuje vytvoriť viac ako 3 857 nových pracovných miest. Investori plánujú preinvestovať 700 mil. eur. V súvislosti so zabezpečením realizácie uvedených investičných projektov Ministerstvo hospodárstva plánuje poskytnúť obciam na ich regionálny rozvoj 31 mil. eur. Cieľom návrhu je zabezpečiť finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na poskytnutie priamej investičnej pomoci na realizáciu investičných projektov, ktoré eviduje v pokročilom štádiu posudzovania Ministerstvo (spolu 128 mil. eur).

Napr.: Ministerstvo výstavby plánuje pokračovať v podpore vládneho programu zatepľovania budov na bývanie vyčlenením fin. prostriedkov vo výške 100 až 120 mil. eur, čím sa odhaduje vytvoriť a udržať 11,1 tis. Až 13,4 tis. Pracovných miest.

Konkrétne opatrenia obsiahnuté v návrhu:
– Predĺžiť termín aktivácie ľudí na dobu 12 mesiacov s možnosťou opätovného zaradenia znevýhodnených uchádzačov do systému aktivačných činností formou menších obecných služieb a formou dobrovoľníckej služby aj pre tých, ktorí túto činnosť vykonávali už v predchádzajúcom období
– Vyčleniť jednorazové finančné prostriedky pre malých zamestnávateľov, obce a organizácie v ich zriaďovateľskej pôsobnosti na podporu zvýšenia zamestnanosti na dobu 12 – 18 mesiacov.
– Zmeniť podmienku nároku na dávku v nezamestnanosti na dva roky platenia poistného na poistenie v nezamestnanosti počas posledných troch rokov od zaradenia do evidencie uchádzačov o zamestnanie na obdobie do konca roku 2010.
– Podporiť vytvorenie dočasných pracovných miest poskytnutím príspevku počas prvých 3 mesiacov najviac vo výške 90 % z ceny práce, počas druhých 3 mesiacov najviac vo výške 80 % z ceny práce a počas tretích 3 mesiacov najviac vo výške 70 % z ceny práce, na obdobie do konca roku 2011.
– Predĺžiť poskytovanie dávky v nezamestnanosti o 2 mesiace, t. j. zo 6 mesiacov na 8 mesiacov.
– Vytvoriť projekt zameraný na podporu vytvorenia a udržania pracovných miest v oblasti výkonov pestovnej činnosti a produkcie biomasy – lesnej štiepky. Odhaduje, že objem podpory zo zdrojov štátneho rozpočtu do lesného hospodárstva v priebehu jedného roka bude predstavovať sumu 16,6 mil. eur.

Zdroj: www.rokovania.sk

V prípade ak máte za to, že činnosť PAS je prospešná, podporte nás príspevkom, hoc vo výške kávy v centre Bratislavy, prostredníctvom https://pas.darujme.sk/2893/ alebo na náš účet IBAN:SK 5283 3000 0000 2201 4356 91

O autorovi

PAS

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) je asociácia sui generis združujúca podnikateľov a tretí sektor založená na princípoch etickosti, otvorenosti, principiálnosti, solidárnosti a zákonnosti.

Hlavným cieľom PAS je skvalitňovanie formálnych a neformálnych pravidiel podnikateľského prostredia v Slovenskej republike v kontexte celospoločenského rozvoja, pre všetkých podnikateľov bez rozdielu.