Články

Vláda SR: Správa o makroekonomickom prostredí a vývoji verejných financií za tri štvrťroky 2009 a predikcia vývoja do konca roka

Predkladateľ: Ministerstvo financií

Oproti prvému polroku 2008 slovenská ekonomika klesla o 5,5 %( prvom polroku 2009). Očakávaný pokles za celý rok by mal dosiahnuť 5,7% úroveň. Pod týmto poklesom sa podpísala globálna finančná kríza, ktorá spôsobila oslabenie zahraničného dopytu, ktorý spôsobil klesajúcu dynamiku slovenského exportu, produkčnej stránky, trhu práce.

Deficit je na úrovni 6,3%, ktorý je na aktuálnu situáciu primeraný a pôsobí stabilizačne na našu ekonomiku.

Práve pokles makroekonomických ukazovateľov, ako napr. HDP má negatívny dopad na daňové príjmy verejnej správy, čo sa prejavilo v nižších daňových príjmoch obcí a VÚC.

Zdroj: www.rokovania.sk

V prípade ak máte za to, že činnosť PAS je prospešná, podporte nás príspevkom, hoc vo výške kávy v centre Bratislavy, prostredníctvom https://pas.darujme.sk/2893/ alebo na náš účet IBAN:SK 5283 3000 0000 2201 4356 91

O autorovi

PAS

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) je asociácia sui generis združujúca podnikateľov a tretí sektor založená na princípoch etickosti, otvorenosti, principiálnosti, solidárnosti a zákonnosti.

Hlavným cieľom PAS je skvalitňovanie formálnych a neformálnych pravidiel podnikateľského prostredia v Slovenskej republike v kontexte celospoločenského rozvoja, pre všetkých podnikateľov bez rozdielu.