Články

Vláda SR: Návrh zákona o obaloch – nové znenie

Predkladateľ: Ministerstvo životného prostredia

Cieľom navrhovaného zákona je dôležitosť vysokého stupňa ochrany životného prostredia a to zvyšovaním kvality obalov, zabraňovaním ich negatívnych účinkov na životné prostredie a obmedzovaním vzniku množstva odpadov z týchto obalov a druhým cieľom je zabezpečenie fungovania vnútorného trhu tak, aby sa zabránilo prekážkam, ktoré by mohli brániť v obchodovaní alebo ktoré by mohli narušiť alebo obmedziť hospodársku súťaž v SR i v rámci ES.

Príklad úpravy: Rovnaký druh nápoja vo vratnom aj nevratnom obale by mali predávať iba predajne s rozlohou nad 200m2, (Pôvodne to bolo od 100m2 ) čím sa odbremenia menšie prevádzky.

Zdroj: www.rokovania.sk

V prípade ak máte za to, že činnosť PAS je prospešná, podporte nás príspevkom, hoc vo výške kávy v centre Bratislavy, prostredníctvom https://pas.darujme.sk/2893/ alebo na náš účet IBAN:SK 5283 3000 0000 2201 4356 91

O autorovi

PAS

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) je asociácia sui generis združujúca podnikateľov a tretí sektor založená na princípoch etickosti, otvorenosti, principiálnosti, solidárnosti a zákonnosti.

Hlavným cieľom PAS je skvalitňovanie formálnych a neformálnych pravidiel podnikateľského prostredia v Slovenskej republike v kontexte celospoločenského rozvoja, pre všetkých podnikateľov bez rozdielu.