Články

Vláda SR: Novela zákona o sociálnych službách

Predkladateľ : Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny

Novelou zákona by sa mali skvalitniť podmienky poskytovania sociálnych služieb pre fyzické osoby, ktoré sú na ne odkázané. Novelou by sa malo uľahčiť a zjednodušiť poskytovanie a zabezpečovanie služieb územnou a regionálnou samosprávou a poskytovateľmi.

Cieľom je vytvoriť lepšie podmienky na zabezpečenie práva klienta na dostupnosť sociálnej služby, na výber sociálnej služby a aj jej poskytovateľa .

Navrhované zmeny:
– doplniť spôsob výpočtu finančného príspevku na prevádzku neverejných poskytovateľov,
– zmeniť podmienky na poskytovanie sociálnej služby a vykonávanie vzdelávacích programov pre subjekty, ktoré tieto činnosti budú vykonávať so ziskom,
– nelegálny poskytovateľa: prijať opatrenia na zamedzenie nelegálnej činnosti a ochrániť práva klientov,
– článok III.- zákon o pomoci v hmotnej núdzi: na účely posúdenia hmotnej núdze považovať za príjem štipendium študenta v doktorandskom štipendijnom programe v dennej forme,
– upraviť posudzovanie majetku (majetkom by sa nemalo považovať vlastníctvo jedného osobného motorového vozidla),
– zmena v zákone o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia,
– vianočný príspevok sa nepovažuje za príjem na účely peňažných príspevkov na kompenzáciu,
– ustanovuje sa, na základe akého dokladu je možné tieto peňažné príspevky poskytnúť,
– navrhuje spresniť podmienky poskytovania peňažného príspevku na kompenzáciu zvýšených výdavkov v prípade, ak je fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím poskytovaná sociálna služba v zariadení sociálnych služieb,
– navrhuje sa určiť postup pri krátení peňažného príspevku na osobnú asistenciu,
– navrhuje spresniť aj podmienky plnenia povinnosti vrátiť pomernú časť poskytnutého peňažného príspevku na kúpu osobného motorového vozidla.

Zdroj: www.rokovania.sk

V prípade ak máte za to, že činnosť PAS je prospešná, podporte nás príspevkom, hoc vo výške kávy v centre Bratislavy, prostredníctvom https://pas.darujme.sk/2893/ alebo na náš účet IBAN:SK 5283 3000 0000 2201 4356 91

O autorovi

PAS

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) je asociácia sui generis združujúca podnikateľov a tretí sektor založená na princípoch etickosti, otvorenosti, principiálnosti, solidárnosti a zákonnosti.

Hlavným cieľom PAS je skvalitňovanie formálnych a neformálnych pravidiel podnikateľského prostredia v Slovenskej republike v kontexte celospoločenského rozvoja, pre všetkých podnikateľov bez rozdielu.