Články

Vláda SR: Novela zákona o tepelnej energií

Predkladateľ: Ministerstvo hospodárstva

V novele je jasne špecifikovaný predmet podnikania v tepelnej energii. Zavádza sa definícia centralizovaného zásobovania teplom Predlžujú sa tiež lehoty potrebné na vykonanie prípadných zmien v súvislosti s povolením na podnikanie v tepelnej energetike.

Subjekt, ktorý nie je podnikateľom, môže požiadať o vydanie osvedčenia o súlade pripravovanej výstavby sústavy tepelných zariadení, pre zariadenia s výkonom viac ako 10MW.

Zdroj: www.rokovania.sk

V prípade ak máte za to, že činnosť PAS je prospešná, podporte nás príspevkom, hoc vo výške kávy v centre Bratislavy, prostredníctvom https://pas.darujme.sk/2893/ alebo na náš účet IBAN:SK 5283 3000 0000 2201 4356 91

O autorovi

PAS

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) je asociácia sui generis združujúca podnikateľov a tretí sektor založená na princípoch etickosti, otvorenosti, principiálnosti, solidárnosti a zákonnosti.

Hlavným cieľom PAS je skvalitňovanie formálnych a neformálnych pravidiel podnikateľského prostredia v Slovenskej republike v kontexte celospoločenského rozvoja, pre všetkých podnikateľov bez rozdielu.