Články

Vláda SR: Návrh zákona o službách na vnútornom trhu – nové znenie

Predkladateľ: Ministerstvo hospodárstva

Návrh bolo nutné predložiť kvôli transportovaniu smernice EP a Rady- tým sa zabezpečí kompatibilita právneho poriadku v ES. Aj keď bola sloboda voľného pohybu služieb v zmluvách ES, členské štáty kládli prekážky na trhu. Predstavuje nový prístup v oblasti služieb v prospech podnikateľa, príjemcu služby, či spotrebiteľa. Zákon sa vzťahuje na fyzické osoby a právnické osoby poskytujúce služby na komerčnom základe.

Cieľ: liberalizovať služby, odstraňovať neprimerané, neopodstatnené a diskriminačné prekážky pri poskytovaní služieb a zjednocovať podmienky v oblasti poskytovania služieb v jednotlivých členských štátoch.

Zákon má zlepšiť podmienky: 
– z hľadiska prístupu k službám,
– administratívnej spolupráce príslušných orgánov na vnútornom trhu EÚ,
– prístupu k informáciám v oblasti poskytovania služieb,
– cezhraničného poskytovania služieb,
– uznávania dokladov odbornej kvalifikácie, vydaných v inom členskom štáte.

Aktivity by sa mali vykonávať prostredníctvom jednotných kontaktných miest (JKM), administratívnej spolupráce medzi orgánmi na vnútornom trhu prostredníctvom zavedenia Informačného systému vnútorného trhu.

JKM umožnia, najmä budúcim poskytovateľom služieb splniť si na jednom mieste viaceré zákonné povinnosti súvisiace so získaním oprávnenia, ako aj ďalšie formality a to vo vzťahu k viacerým inštitúciám. JKM 2 budú poskytovať pomoc aj občanom z iných členských štátov, ktorí budú mať záujem podnikať v službách na území SR (spolupráca bude realizovaná prostredníctvom elektronických zariadení).

Návrh zákona vymedzuje služby, na ktoré sa nevzťahuje:
a) nehospodárskych poskytovaných vo všeobecnom záujme,
b) finančných,
c) elektronických komunikačných, sietí a súvisiacich zariadení,
d) agentúr dočasného zamestnávania,
e) zdravotnej starostlivosti,
f) audiovizuálnych, multimediálnych a rozhlasového vysielania,
g) sociálneho ubytovania, starostlivosti o deti a podpory rodín a osôb v trvalej alebo dočasnej núdzi, ktoré sa neposkytujú za účelom dosiahnutia zisku,
h) súkromných bezpečnostných,
i) notárskych a súdnych exekútorov.
j) železničnej, leteckej, cestnej a vodnej dopravy,
k) hazardných hier.

Ďalej definuje pojmy, vymedzuje služby, ktoré nie je možné poskytovať na území Slovenskej republiky cezhranične, stanovuje povinnosti poskytovateľov služieb, špecifikuje postupy pri uznávaní dokumentov, postupy pri dohľade nad poskytovateľmi služieb.

Zdroj: www.rokovania.sk

V prípade ak máte za to, že činnosť PAS je prospešná, podporte nás príspevkom, hoc vo výške kávy v centre Bratislavy, prostredníctvom https://pas.darujme.sk/2893/ alebo na náš účet IBAN:SK 5283 3000 0000 2201 4356 91

O autorovi

PAS

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) je asociácia sui generis združujúca podnikateľov a tretí sektor založená na princípoch etickosti, otvorenosti, principiálnosti, solidárnosti a zákonnosti.

Hlavným cieľom PAS je skvalitňovanie formálnych a neformálnych pravidiel podnikateľského prostredia v Slovenskej republike v kontexte celospoločenského rozvoja, pre všetkých podnikateľov bez rozdielu.