Články

Vláda SR: Novela zákona o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku

Predkladateľ: Predseda vlády

Cieľom novely je odstrániť nejednoznačnosť v aplikačnej praxi a na to nadväzujúcu časovú zdĺhavosť pri vybavovaní reštitučných nárokov oprávnených osôb. Novela rozširuje okruh pozemkov, ktoré nie je možné vydať ako náhradné pozemky (je snaha predísť takým situáciám, kedy bol vydaný osobe pozemok, ktorý bolo následne potrebné využiť vo verejnom záujme).

Oprávnená osoba by si mala sama navrhnúť náhradný pozemok. V prípade, ak oprávnená osoba nebude súhlasiť s poskytnutím náhradného pozemku a ňou samo navrhnutý pozemok jej nebude možné poskytnúť z dôvodov uvedených v zákone, náhrada za pozemky sa poskytne v peniazoch.

Zdroj: www.rokovania.sk

V prípade ak máte za to, že činnosť PAS je prospešná, podporte nás príspevkom, hoc vo výške kávy v centre Bratislavy, prostredníctvom https://pas.darujme.sk/2893/ alebo na náš účet IBAN:SK 5283 3000 0000 2201 4356 91

O autorovi

PAS

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) je asociácia sui generis združujúca podnikateľov a tretí sektor založená na princípoch etickosti, otvorenosti, principiálnosti, solidárnosti a zákonnosti.

Hlavným cieľom PAS je skvalitňovanie formálnych a neformálnych pravidiel podnikateľského prostredia v Slovenskej republike v kontexte celospoločenského rozvoja, pre všetkých podnikateľov bez rozdielu.