Články

Vláda SR: Novela o konkurze a reštrukturalizácii

Predkladateľ: Ministerstvo spravodlivosti

Cieľom je umožniť kolektívne uspokojenie veriteľov dlžníka, ktorý je v úpadku, a to speňažením jeho majetku alebo vyriešením jeho majetkových pomerov iným spôsobom prijateľným pre veriteľov.
Zákon má zjednodušiť podávanie návrhov na vyhlásenie konkurzu, uzákoniť možnosť poprieť pohľadávky zo strany veriteľov.

Zákon odstraňuje potrebu podávať prihlášky veriteľov u správcu súdu, a podľa novely sa budú podávať na súde, ktorý sa zaoberá konkurznými a reštrukturalizačnými záležitosťami.

Na preukázanie platobnej neschopnosti bude stačiť písomná výzvy jedného veriteľa.

Zdroj: www.rokovania.sk

V prípade ak máte za to, že činnosť PAS je prospešná, podporte nás príspevkom, hoc vo výške kávy v centre Bratislavy, prostredníctvom https://pas.darujme.sk/2893/ alebo na náš účet IBAN:SK 5283 3000 0000 2201 4356 91

O autorovi

PAS

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) je asociácia sui generis združujúca podnikateľov a tretí sektor založená na princípoch etickosti, otvorenosti, principiálnosti, solidárnosti a zákonnosti.

Hlavným cieľom PAS je skvalitňovanie formálnych a neformálnych pravidiel podnikateľského prostredia v Slovenskej republike v kontexte celospoločenského rozvoja, pre všetkých podnikateľov bez rozdielu.