Články

NRSR: Novela zákona o podpore a pomoci poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva

Predkladateľ: Vláda SR (podpredseda vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, MF SR, MP SR, MVRR SR)

Novela zákona by mala zvýšiť kontrolu čerpaných eurofondov. Zmeny reagujú na podnety z praxe a reagujú aj na požiadavky legislatívy Európskej únie.

Najvýraznejšia zmena má byť v počte auditov zameraných na čerpanie eurofondov. Ich počet sa výrazne zvýši. (V minulosti bolo potrebné overiť 5% deklarovaných výdavkov na EK, teraz to bude 15-20% deklarovaných výdavkov ročne). Vďaka novele by sa mali odstrániť podozrenia z netransparentnosti.

Zdroj: www.nrsr.sk

V prípade ak máte za to, že činnosť PAS je prospešná, podporte nás príspevkom, hoc vo výške kávy v centre Bratislavy, prostredníctvom https://pas.darujme.sk/2893/ alebo na náš účet IBAN:SK 5283 3000 0000 2201 4356 91

O autorovi

PAS

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) je asociácia sui generis združujúca podnikateľov a tretí sektor založená na princípoch etickosti, otvorenosti, principiálnosti, solidárnosti a zákonnosti.

Hlavným cieľom PAS je skvalitňovanie formálnych a neformálnych pravidiel podnikateľského prostredia v Slovenskej republike v kontexte celospoločenského rozvoja, pre všetkých podnikateľov bez rozdielu.