Články

Vláda SR: Správa o zavedení eura a jeho dopadoch na slovenskú spoločnosť k 31. 12. 2009

Predkladateľ: Ministerstvo financií

Cieľom správy je zhodnotiť vplyv zavedenia eura na ekonomiku.

Správa uvádza že:
– euro zmiernilo dôsledky globálnej krízy na slovenskú ekonomiku,
– znížili sa náklady na kapitál,
– nepotvrdil sa neúmerný nárast cien.

Výmena bankoviek v bankách bola ukončená k 31.12.2009; v nasledujúcom období sa bankovky a mince budú dať vymieňať iba v NBS. Zvýšenie nezamestnanosti a teda zhoršenie sociálnej situácie obyvatelia autori nevnímajú ako dôsledok príchodu eura. SOI sa zamerala na služby verejného stravovania a odkontrolovala podnety od spotrebiteľov. Zvýšenie cien zaznamenali u 1068 subjektov.

Zdroj: www.rokovania.sk

V prípade ak máte za to, že činnosť PAS je prospešná, podporte nás príspevkom, hoc vo výške kávy v centre Bratislavy, prostredníctvom https://pas.darujme.sk/2893/ alebo na náš účet IBAN:SK 5283 3000 0000 2201 4356 91

O autorovi

PAS

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) je asociácia sui generis združujúca podnikateľov a tretí sektor založená na princípoch etickosti, otvorenosti, principiálnosti, solidárnosti a zákonnosti.

Hlavným cieľom PAS je skvalitňovanie formálnych a neformálnych pravidiel podnikateľského prostredia v Slovenskej republike v kontexte celospoločenského rozvoja, pre všetkých podnikateľov bez rozdielu.