Články

Vláda SR: Návrh na použitie a nakladanie s revolvingovými prostriedkami a s tým spojené rozhodovacie a kontrolné procesy

Predkladateľ: Ministerstvo hospodárstva

Revolvingové prostriedky bude možné poskytnúť NARMSP (Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania), aby mohla realizovať programy na podporu malého a stredného podnikania.

Cieľom návrhu je zabezpečiť jednotný postup pri nakladaní s revolvingovými prostriedkami a budú implementované ako interný záväzný predpis do NARMSP. Naďalej zostáva majoritné postavenie a právomoci v rukách MH SR v orgánoch NARMSP.

Zdroj: www.rokovania.sk

V prípade ak máte za to, že činnosť PAS je prospešná, podporte nás príspevkom, hoc vo výške kávy v centre Bratislavy, prostredníctvom https://pas.darujme.sk/2893/ alebo na náš účet IBAN:SK 5283 3000 0000 2201 4356 91

O autorovi

PAS

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) je asociácia sui generis združujúca podnikateľov a tretí sektor založená na princípoch etickosti, otvorenosti, principiálnosti, solidárnosti a zákonnosti.

Hlavným cieľom PAS je skvalitňovanie formálnych a neformálnych pravidiel podnikateľského prostredia v Slovenskej republike v kontexte celospoločenského rozvoja, pre všetkých podnikateľov bez rozdielu.