Články

Vláda SR: Správa o plnení opatrení vlády SR na prekonanie dopadov hospodárskej a finančnej krízy za rok 2009

Predkladateľ: Ministerstvo hospodárstva

SR prijala 62 opatrení, vďaka ktorým sa predpokladá oživenie hospodárstva. Opatrenia boli zamerané na oblasti makroekonomickej politiky, rozpočtovej ekonomiky, finančného trhu, podnikateľského prostredia a politiky trhu práce.

Niektoré z konkrétnych opatrení: 
• zabezpečiť realizáciu PPP projektov
• čerpať prostriedky z Fondu prispôsobenia globalizácií na podporu hromadne prepustených zamestnancov
• zabezpečiť realizáciu vzdelávania a prípravy pre trh práce
• znižovať administratívne bremená
• urýchliť implementáciu iniciatívy JEREMIE

Zdroj: www.rokovania.sk

V prípade ak máte za to, že činnosť PAS je prospešná, podporte nás príspevkom, hoc vo výške kávy v centre Bratislavy, prostredníctvom https://pas.darujme.sk/2893/ alebo na náš účet IBAN:SK 5283 3000 0000 2201 4356 91

O autorovi

PAS

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) je asociácia sui generis združujúca podnikateľov a tretí sektor založená na princípoch etickosti, otvorenosti, principiálnosti, solidárnosti a zákonnosti.

Hlavným cieľom PAS je skvalitňovanie formálnych a neformálnych pravidiel podnikateľského prostredia v Slovenskej republike v kontexte celospoločenského rozvoja, pre všetkých podnikateľov bez rozdielu.