Články

Vláda SR: Správa o implementácii a čerpaní štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v rámci operačných programov Národného strategického referenčného rámca za obdobie 1.7.2009 – 31.12.2009

Predkladateľ: Ministerstvo školstva, Ministerstvo financií a podpredseda vlády

Správa informuje o stave implementácie a čerpania štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu. V závere správy sa spomína aj možné riziko automatického zrušenia záväzku, pretože rizikové sa zdajú byť operačné programy Vzdelávanie a Informatizácia spoločnosti. Je nutné zaviesť také opatrenia, ktoré budú viesť k vyčerpaniu záväzku roku 2007.

K 12.3.2010 bolo vyhlásených 260 výziev, čo je 30,32% z alokácie na programové obdobie 2007-2013.

Zdroj: www.rokovania.sk

V prípade ak máte za to, že činnosť PAS je prospešná, podporte nás príspevkom, hoc vo výške kávy v centre Bratislavy, prostredníctvom https://pas.darujme.sk/2893/ alebo na náš účet IBAN:SK 5283 3000 0000 2201 4356 91

O autorovi

PAS

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) je asociácia sui generis združujúca podnikateľov a tretí sektor založená na princípoch etickosti, otvorenosti, principiálnosti, solidárnosti a zákonnosti.

Hlavným cieľom PAS je skvalitňovanie formálnych a neformálnych pravidiel podnikateľského prostredia v Slovenskej republike v kontexte celospoločenského rozvoja, pre všetkých podnikateľov bez rozdielu.