Články

Vláda SR: Informácia o vyhľadávaní a potieraní nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania za II. polrok 2009

Predkladateľ: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny

V druhom polroku 2009 bolo vykonaných 14 474 inšpekčných kontrol, z ktorých 4068 bolo zameraných na nelegálne zamestnávanie. Bolo zistených 723 nelegálne zamestnaných osôb. Porušenie zákona v tomto prípade znamenalo nesplnenie oznamovacej povinnosti voči Sociálnej poisťovni alebo zamestnanie bez uzatvoreného pracovnoprávneho vzťahu. Celkovo bolo uložených 208 sankcií v hodnote 136 398,- €.

Najviac nelegálne zamestnaných osôb sa situovalo v odvetviach ako stavebníctvo, veľkoobchod a maloobchod a v ubytovacích a stravovacích službách.

Zdroj: www.rokovania.sk

V prípade ak máte za to, že činnosť PAS je prospešná, podporte nás príspevkom, hoc vo výške kávy v centre Bratislavy, prostredníctvom https://pas.darujme.sk/2893/ alebo na náš účet IBAN:SK 5283 3000 0000 2201 4356 91

O autorovi

PAS

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) je asociácia sui generis združujúca podnikateľov a tretí sektor založená na princípoch etickosti, otvorenosti, principiálnosti, solidárnosti a zákonnosti.

Hlavným cieľom PAS je skvalitňovanie formálnych a neformálnych pravidiel podnikateľského prostredia v Slovenskej republike v kontexte celospoločenského rozvoja, pre všetkých podnikateľov bez rozdielu.