Články

Vláda SR: Návrh zákona o špecifických štátnych zárukách a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Predkladateľ: Ministerstvo financií

Súčasný zákon o štátnych zárukách nedokáže dostatočne riešiť problematiku riadenia rizika a krytia záväzkov Slovenska. Preto je nutné vytvoriť také legislatívne podmienky, ktoré budú jasne definovať pojmy a postupy pre účasť Slovenska na Európskom finančnom stabilizačnom mechanizme.
SR by sa v prípade ratifikácie zmluvy mala podieľať na poskytnutí záruky za dlhové finančné nástroje v prípade, že požiada člen eurozóny o finančnú podporu. Podiel SR na stabilizačnom mechanizme by mal byť 4,37 mld. Eur.

Zdroj: www.rokovania.sk a www.webnoviny.sk

V prípade ak máte za to, že činnosť PAS je prospešná, podporte nás príspevkom, hoc vo výške kávy v centre Bratislavy, prostredníctvom https://pas.darujme.sk/2893/ alebo na náš účet IBAN:SK 5283 3000 0000 2201 4356 91

O autorovi

PAS

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) je asociácia sui generis združujúca podnikateľov a tretí sektor založená na princípoch etickosti, otvorenosti, principiálnosti, solidárnosti a zákonnosti.

Hlavným cieľom PAS je skvalitňovanie formálnych a neformálnych pravidiel podnikateľského prostredia v Slovenskej republike v kontexte celospoločenského rozvoja, pre všetkých podnikateľov bez rozdielu.