Články

Vláda SR: Návrh krátkodobých štrukturálnych opatrení vlády SR

Predkladateľ: Predsedníčka vlády – Iveta Radičová (SDKÚ-DS)

Krátkodobých opatrení, ktoré majú zvýšiť kvalitu života občanov, je v zozname 40. Opatrenia sú z oblastí:
– zvyšovania zamestnanosti a znižovania sociálnych rizík
– zlepšovanie zdravotného stavu občanov
– boj proti korupcií a lepšia vymáhateľnosť práva
– kvalitnejšie podnikateľské prostredie a aktívna občianska spoločnosť
– kvalitnejšie vzdelanie a inovatívna spoločnosť

Zoznam opatrení (prebraté z www.sme.sk)

Zvyšovanie zamestnanosti a znižovanie sociálnych rizík

1. Kvalitné a efektívne stavané diaľnice a rýchlostné cesty. Vláda pripraví program výstavby diaľnic a rýchlostných ciest na roky 2011 až 2014. Zanalyzuje stav prípravy stavieb, prehodnotí projekty financované formou PPP aj projekty financované z fondov EÚ. Zároveň realokuje zdroje z európskych fondov, aby ich bolo možné intenzívnejšie využiť na výstavbu diaľnic
– Cieľ opatrenia: podporiť ekonomický rast a zvýšiť kvalitu dopravnej infraštruktúry
– Termín: do konca roka 2010
– Zodpovedný rezort: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR

2. Iniciatíva JEREMIE. V spolupráci s Európskym investičným fondom vláda spustí iniciatívu Jeremie, ktorou sa sumou 100 miliónov eur podporí malé a stredné podnikanie zo zdrojov EÚ. Štát vytvorí trvalo udržateľný projekt určený na zlepšenie prístupu menších inovatívnych firiem k financiám cez záručné fondy, pôžičkové fondy a fondy rizikového kapitálu.
– Cieľ opatrenia: zlepšiť prístup malých a stredných podnikateľov k finančným zdrojom
– Termín: november 2010
– Zodpovedný rezort: Ministerstvo financií SR, Ministerstvo hospodárstva a výstavby SR

3. Štátna bonifikácia hypotekárnych úverov pre mladých. Vláda vytvorí možnosť pre mladých manželov znížiť splátku hypotekárneho úveru počas dvoch rokov po narodení dieťaťa. Zároveň upraví podmienku pre uplatnenie nároku na štátnu bonifikáciu hypoték pre mladých na manželov, ktorých priemerný spoločný príjem je nižší ako 2,6-násobok priemerného platu v národnom hospodárstve.
– Cieľ opatrenia: zlepšiť situáciu mladých rodín
– Termín: september 2010
– Zodpovedný rezort: Ministerstvo financií SR

4. Vyššia motivácia k udržaniu a tvorbe pracovných miest. Vláda predĺži účinnosť príspevku na podporu udržania zamestnania do konca roka 2011. Zároveň zavedie nový príspevok na úhradu časti mzdových nákladov na zamestnancov prijatých na práce, ktoré súvisia s opatreniami na ochranu pred povodňami a riešením následkov mimoriadnej situácie.
– Cieľ opatrenia: podporiť tvorbu a udržanie pracovných miest
– Legislatívna zmena: novela zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
– Termín: august 2010
– Zodpovedný rezort: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

5. Podpora práce rodičov. Vláda odstráni legislatíve prekážky, ktoré bránia rodičov pracovať počas poberania rodičovského príspevku, zlepší služby pre rodičov a podporí flexibilnejšie pracovné formy.
– Cieľ opatrenia: zlepšiť situáciu mladých rodín
– Legislatívna zmena: novela zákona č. 571/2009 Z. z. a novela zákona č. 561/2008 Z. z.
– Termín: august 2010
– Zodpovedný rezort: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

6. Ochrana pred živelnými pohromami ako nástroj zvyšovania zamestnanosti. Vláda vytvorí medzirezortný hospodársky Program revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí a súvisiaci realizačný projekt ako systémový nástroj znižovania rizík povodní, rizík sucha a ostatných rizík náhlych prírodných živelných pohrôm s využitím miestneho potenciálu pracovnej sily, vtiahnutím časti dlhodobo nezamestnaných.
– Cieľ opatrenia: chrániť pre živelnými pohromami a znižovanie povodňových rizík, zvyšovať zamestnanosť
– Termín: október 2010
– Zodpovedný rezort: gestorstvo splnomocnenec vlády pre územnú samosprávu, integrovaný manažment povodí a krajiny (v súlade s uznesením vlády č. 556 z 27. 8. 2010).

7. Zmena pravidiel udeľovania investičnej pomoci. Tak, aby bola orientovaná predovšetkým na vyrovnávanie regionálnych rozdielov, s cieľom zvýhodňovať oblasti s vysokou mierou nezamestnanosti, na investície s vysokou pridanou hodnotou produkcie a investície do aplikovaného výskumu.
– Cieľ opatrenia: podporiť tvorbu nových pracovných miest
– Termín: december 2010
– Zodpovedný rezort: Ministerstvo hospodárstva a výstavby SR

Zlepšovanie zdravotného stavu obyvateľstva

8. Ochranný limit na doplatky za lieky. Zdravotne postihnutí pacienti zaplatia na doplatkoch za lieky maximálne 30 eur za štvrťrok a dôchodcovia maximálne 45 eur za štvrťrok. Akékoľvek ďalšie doplatky im zaplatí zdravotná poisťovňa.
– Cieľ opatrenia: zvýšiť dostupnosť liekov pre sociálne ohrozené skupiny
– Legislatívna zmena: novela zákona o zdravotných poisťovniach
– Termín: august 2010
– Zodpovedný rezort: Ministerstvo zdravotníctva SR

9. Jasné pravidlá pre čakacie listiny. Vláda definuje nárok na zdravotnú starostlivosť prostredníctvom časovej dostupnosti. Zavedie explicitné, transparentné pravidlá pre čakacie listiny a účinne bude vymáhať maximálne čakacie doby.
– Cieľ opatrenia: zlepšiť časovú dostupnosť zdravotných služieb
– Termín: december 2010
– Zodpovedný rezort: Ministerstvo zdravotníctva SR

10. Nová organizácia záchranného systému. Vláda pripraví novú organizáciu integrovaného záchranného systému a spracovania tiesňových volaní, ktorá bude zahŕňať spoluprácu ozbrojených bezpečnostných zborov, záchranných zborov a služieb, mestskej a obecnej polície a civilnej ochrany.
– Cieľ opatrenia: zvýšiť úroveň ochrany zdravia, životov a bezpečnosti občanov
– Legislatívna zmena: návrh zákona o integrovanom záchrannom systéme
– Termín: december 2010
– Zodpovedný rezort: Ministerstvo vnútra SR

11. Degresívna marža na lieky dodávané do nemocníc. Vláda navrhne zefektívniť financovanie nákupu liekov nemocnicami, vďaka čomu môžu zdravotné poisťovne nakúpiť viac zdravotnej starostlivosti pre občanov.
– Cieľ opatrenia: zvýšiť dostupnosť liekov a usporiť verejné zdroje
– Termín: december 2010
– Zodpovedný rezort: Ministerstvo zdravotníctva SR

Boj proti korupcii a lepšia vymáhateľnosť práva

12. Zmluvy týkajúce sa verejných financií na internete. Vláda navrhne zmenu Občianskeho zákonníka a zákona o slobodnom prístupe k informáciám tak, aby boli verejné inštitúcie povinné zverejňovať zmluvy na internete. Ich sprístupnenie verejnosti bude podmienkou účinnosti zmlúv. Zároveň vznikne centrálny register zmlúv, ktorý bude spravovať Úrad vlády SR.
– Cieľ opatrenia: zúžiť priestor na korupciu a klientelizmus
– Legislatívna zmena: novela občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
– Termín: august 2010
– Zodpovedný rezort: Ministerstvo spravodlivosti SR a Úrad vlády SR

13. Obmedzenie klientelizmu v zdravotníctve. Zdravotné poisťovne budú povinné na internete zverejniť všetky zmluvy s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti. Verejnosť bude mať prístup k informáciám, či niektorých poskytovateľov poisťovňa nespravodlivo zvýhodňovala. Občanom to uľahčí výber dobrej poisťovne a dobrého zdravotníckeho poskytovateľa, a výrazne obmedzí priestor na zákulisné dohody a korupciu.
– Cieľ opatrenia: zúžiť priestor na korupciu a vyhľadávanie renty
– Legislatívna zmena: novela zákona o zdravotných poisťovniach
– Termín: august 2010
– Zodpovedný rezort: Ministerstvo zdravotníctva SR

14. Skutočné tendre a verejná kontrola. Vláda navrhne projekt sfunkcˇnenia centrálneho vestníka verejného obstarávania tak, aby verejnostˇ mohla vyhlˇadávatˇ všetky prebiehajúce zákazky, a verejným organizáciám uloží povinnostˇ zverejnˇovatˇ v elektronickom vestníku verejného obstarávania všetky výzvy, ponuky, posudky komisií a výsledky hodnotenia komisií a ich zdôvodnenia.
– Cieľ opatrenia: zvýšiť transparentnosť a efektívnosť verejného obstarávania
– Legislatívna zmena: novela zákona o verejnom obstarávaní
– Termín: november 2010
– Zodpovedný rezort: Úrad pre verejné obstarávanie SR

15. Jasné pravidlá rozdeľovania dotácií. Vláda zavedie transparentné pravidlá rozdeľovania dotácií z verejných zdrojov počas celého procesu. Od vyhlásenia výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie, cez proces výberu a kontroly, až po zverejňovanie úspešných a neúspešných žiadostí. Zmena pravidiel sa dotkne dotácii podnikateľom, v kultúre, športe, vede aj regionálnom školstve.
– Cieľ opatrenia: zvýšiť transparentnosť a efektívnosť využívania verejných zdrojov
– Legislatívna zmena: všetky právne normy týkajúce sa dotácií
– Termín: august – december 2010
– Zodpovedný rezort: všetky rezorty, gestorstvo Ministerstvo financií SR

16. Odhaľovanie úspor vo verejných financiách. Vláda zapojí verejnosť do snahy hľadať potenciálne úspory vo verejných financiách. Umožní občanom cez internet upozorňovať na konkrétne prípady plytvania vo verejnom sektore a bude aj tieto námety využívať pri tvorbe a čerpaní rozpočtu verejnej správy.
– Cieľ opatrenia: zvýšiť transparentnosť a efektívnosť využívania verejných zdrojov
– Termín: november 2010
– Zodpovedný rezort: Ministerstvo financií SR

17. Spravodlivejšie riešenie reštitučných nárokov. Vláda odstráni možnosť špekulatívneho vydávania náhradných pozemkov mimo katastrálneho územia, v ktorom sa nachádzal pôvodný pozemok. Dosiahne stav, že budú ukončené reštitučné konania vydaním náhradného pozemku, alebo zaplatením finančnej náhrady za pôvodné pozemky.
– Cieľ opatrenia: zvýšiť transparentnosť a spravodlivosť riešenia reštitučných nárokov
– Legislatívna zmena: novela zákonov 229/1991 Zb. a 503/2003 Z.z.
– Termín: do konca roka 2010
– Zodpovedný rezort: Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a reg. rozvoja SR

18. Plnenie záväzkov civilnej časti rezortu spravodlivosti. Vláda uhradí priznané odškodnenia a zadosťučinenia voči poškodeným, za ktoré zodpovedá štát a zaplatí vzniknuté záväzky štátu voči súdnym znalcom, advokátom, notárom, exekútorom, tlmočníkom, prekladateľom a svedkom za ich úkony v súdnom konaní .
– Cieľ opatrenia: zvýšiť vymáhateľnosť práva a kvalitu služieb občanom
– Termín: december 2010
– Zodpovedný rezort: Ministerstvo spravodlivosti SR

19. Súdna rada SR pod kontrolou verejnosti. Všetky zasadnutia súdnej rady budú verejné. Vláda navrhne zaviesť povinnosť vyhotovovať a zverejňovať zvukové záznamy zo všetkých zasadnutí. Súdna rada bude musieť každé rozhodnutie odôvodniť a zverejniť. Vláda navrhne i zamedziť vplyv výkonnej či politickej moci do jej rozhodovania tým, že zavedie nezlučiteľnosť funkcií člena súdnej rady a predsedu (podpredsedu) súdu. Nebude zároveň možné plynule striedať funkcie sudcu s funkciou vo výkonnej moci.
– Cieľ opatrenia: zamedziť politický vplyv do súdnej moci a posilniť jej nezávislosť
– Legislatívna zmena: novela zákona č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky a zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich
– Termín: august 2010
– Zodpovedný rezort: Ministerstvo spravodlivosti SR

20. Rozhodnutia súdov pod kontrolou verejnosti. Vláda navrhne zaviesť povinnosť súdov zverejňovať všetky súdne rozhodnutia na internete. Určí prísne pravidlá tvorby rozvrhu práce sudcov a striktné podmienky, ktoré umožnenie zmeny osoby zákonného sudcu len v objektívne nevyhnutných prípadoch.
– Cieľ opatrenia: zvýšiť verejnú kontrolu súdov a skvalitniť ich prácu
– Legislatívna zmena: novela zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch
– Termín: august 2010
– Zodpovedný rezort: Ministerstvo spravodlivosti SR

21. Spravodlivejšie sankcie za dopravné priestupky. Vláda stransparentní ukladanie sankcií za dopravné priestupky tým, že zúži rozsah sadzieb, respektíve v niektorých závažných prípadoch porušenia predpisov stanoví pevné sadzby pokút.
– Cieľ opatrenia: obmedziť korupčné správanie policajtov
– Termín: december 2010
– Zodpovedný rezort: Ministerstvo vnútra SR

22. Širšie využitie inštitútu korunného svedka. Vláda rozšíri možnosti využitia spolupracujúceho obvineného (korunného svedka) a informačno-technických prostriedkov s prihliadnutím na potreby aplikačnej praxe.
– Cieľ opatrenia: efektívnejší boj a tvrdšie postihy korupcie a organizovaného zločinu
– Legislatívna zmena: novela Trestného poriadku
– Termín: december 2010
– Zodpovedný rezort: Ministerstvo vnútra SR

23. Intenzívnejší boj s finančnou kriminalitou. Vláda inštitucionálne a personálne posilní špecializované policajné útvary so zameraním na najzávažnejšie formy finančnej kriminality, ktoré priamo ohrozujú verejné financie vrátane peňazí z EÚ.
– Cieľ opatrenia: efektívnejší a profesionálnejší boj s finančnou kriminalitou
– Termín: december 2010
– Zodpovedný rezort: Ministerstvo vnútra SR

24. Obmedzovanie korupcie a klientelizmu v rezorte obrany. Ministerstvo obrany zavedie centrálnu evidenciu údajov o podpísaných zmluvách v integrovanom informačnom systéme rezortu. Po uzatvorení zmluvy ju ministerstvo zadá do informačného systému a tým automaticky zablokuje finančné prostriedky pre jej realizáciu.
– Cieľ opatrenia: efektívnejšie financovanie rezortu obrany
– Termín: september 2010
– Zodpovedný rezort: Ministerstvo obrany SR

Kvalitnejšie podnikateľské prostredie a aktívna občianska spoločnosť

25. Podnikanie bez neodôvodnených bariér. Vláda zruší možnosť rozširovať záväznosť kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa bez súhlasu zamestnávateľa, ktorá môže finančne destabilizovať najmä menšie podniky. Vláda znížiť aj neodôvodnenú záťaž časti podnikateľov zrušením zákona o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch medzi odberateľom a dodávateľom potravín. Zároveň odstráni zasahovanie do činnosti podnikov v sieťových odvetviach, ktoré komplikuje cenové konanie.
– Cieľ opatrenia: znížiť regulačné náklady na podnikanie
– Legislatívna zmena: novela zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní, zrušenie zákona o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch medzi odberateľom a dodávateľom potravín, zmena zákona č. 429/2008 Z. z. o podávaní cenových návrhov obchodných spoločností
– Termín: október 2010
– Zodpovedný rezort: Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny SR, Ministerstvo hospodárstva a výstavby SR

26. Transparentnejšie nakladanie s poľnohospodárskou pôdou. Vláda v dvoch etapách navrhne zrušiť poplatky za záber poľnohospodárskej pôdy. Existencia poplatkov neodôvodnene zasahuje do vlastníckych práv majiteľov pozemkov, povzbudzuje machinácie s pôdou a bráni ekonomickému rozvoju. Opatrenie sa bude realizovať spoločne s riešením problematiky čiernych stavieb.
– Cieľ opatrenia: posilniť vlastnícke práva a povzbudiť ekonomický rozvoj regiónov
– Legislatívna zmena: novela nariadenia vlády 376/2008 Z. z. a zákona 220/2004 Z. z.
– Termín: do konca roka 2010
– Zodpovedný rezort: Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a reg. rozvoja SR, Ministerstvo hospodárstva a výstavby SR, Ministerstvo vnútra SR

27. Efektívnejšia protipovodňová ochrana. Vláda realokuje prostriedky v rámci operačného programu Životné prostredie na aktivity protipovodňovej ochrany a vytvorí možnosť podporovať aj správcov drobných vodných tokov a hydromelioračných a odvodňovacích kanálov.
– Cieľ opatrenia: zvýšiť podporu a efektívnosť protipovodňovej ochrany
– Termín: do konca roka 2010
– Zodpovedný rezort: Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a reg. rozvoja SR

28. Účinnejšia ochrana prírodného bohatstva. Vláda pripraví metodiku a kritéria na ochranu tých území, ktoré sú cenné. Po dohode s odborníkmi a ochranármi stanoví, či predmet ochrany skutočne existuje a navrhne spôsob a financovanie jeho ochrany v súlade s medzinárodnými záväzkami, možnosťami spoločnosti a ekonomickou situáciou krajiny.
– Cieľ opatrenia: posilniť mieru a spoločenskú efektívnosť ochrany prírodného bohatstva
– Termín: do konca roka 2010
– Zodpovedný rezort: Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a reg. rozvoja SR

29. Ekologickejšie podnikanie podľa jasných pravidiel. Vláda navrhne systémové riešenie problematiky environmentálnych záťaží. Presne stanoví, čo sú to staré environmentálne záťaže, ich prieskum a sanáciu, určí priority a postupy pri ich odstraňovaní a zadefinuje zdroje na ich riešenie.
– Cieľ opatrenia: systematicky začať odstraňovať environmentálne záťaže
– Termín: do konca roka 2010
– Zodpovedný rezort: Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a reg. rozvoja SR

30. Pravidlá na predaj emisných kvót. Vláda zavedie transparentný systém predaja emisných kvót z rezervy štátu, vytvorí pravidlá pre aukcie firemných emisných povoleniek v nasledujúcom období a využitie prostriedkov z ich predaja. Cieľom je efektívnejšie využívať tieto štátne aktíva spôsobom, ktorý zároveň umožní plniť environmentálne ciele súvisiace s európskym systémom emisných limitov.
– Cieľ opatrenia: stabilizovať podnikateľské prostredie
– Termín: do konca roka 2010
– Zodpovedný rezort: Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a reg. rozvoja SR

31. Program revitalizácie železničných spoločností. Vládny program bude vychádzať z podrobnej analýzy súčasného stavu ekonomiky železničných spoločností. Dôraz bude kladený na návrh opatrení na zvýšenie ich ekonomickej efektívnosti. Jeho súčasťou bude návrh harmonogramu postupu na vstup strategického investora do ZSSK Cargo.
– Cieľ opatrenia: zvýšiť kvalitu dopravnej infraštruktúry a služieb
– Termín: do konca roka 2010
– Zodpovedný rezort: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR

32. Ďalší rozvoj letiska v Bratislave. Vlády program sa zameria na zvýšenie efektívnosti a ďalší rozvoj letiska Bratislava ako najvýznamnejšieho leteckého dopravného uzla na Slovensku. Dôraz bude kladený tiež na návrh podporných opatrení pre leteckých dopravcov na otvorenie pravidelnej leteckej dopravy.
– Cieľ opatrenia: zvýšiť kvalitu dopravnej infraštruktúry a služieb
– Termín: do konca roka 2010
– Zodpovedný rezort: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR

33. Lepší prístup k širokopásmovému internetu. Vláda dorieši otázku schémy štátnej pomoci na poskytovanie podpory budovania širokopásmových sietí v regiónoch, aby zlepšila prístup v na internet oblastiach, ktoré nie sú pokryté komerčnými poskytovateľmi. Zároveň identifikuje rezervy v operačnom programe Informatizácia spoločnosti, aby zvýšila objem prostriedkov na rozvoj širokopásmového internetu.
– Cieľ opatrenia: zvýšiť dostupnosť kvalitného pripojenia na internet
– Termín: december 2010
– Zodpovedný rezort: Úrad vlády SR

34. Slobodnejšie médiá a verejná diskusia. Príprava novelizácie tlačového zákona
– Cieľ opatrenia: posilniť slobodu vo verejnej diskusii
– Legislatívna zmena: novela tlačového zákona
– Termín: december 2010
– Zodpovedný rezort: Ministerstvo kultúry a cestovného ruchu SR

35. Podpora štátneho jazyka, občianstva a práv národnostných menšín. Odstránenie reštrikcií a obmedzení v zákone o štátnom jazyku, zabezpečenie práv príslušníkov národnostných menšín. Vláda zároveň zmení zákon o štátnom občianstve.
– Cieľ opatrenia: podporiť občiansku spoločnosť
– Legislatívna zmena: novelizácia zákona o štátnom jazyku, novelizácia zákona o štátnom občianstve, návrh zákona o používaní jazykov národnostných menšín
– Termín: december 2010
– Zodpovedný rezort: Ministerstvo kultúry a cestovného ruchu SR, Ministerstvo vnútra SR, podpredseda vlády pre ľudské práva a menšiny

Kvalitnejšie vzdelanie a inovatívna spoločnosť

36. Angličtina ako povinný predmet na školách. Vláda pripraví potrebné zmeny za zavedenie povinnej výučby angličtiny na základných a stredných školách od septembra 2011. Zároveň presadí plán na zlepšenie kvality výučby angličtiny.
– Cieľ opatrenia: zlepšiť znalosť anglického jazyka
– Legislatívna zmena: novela zákona o výchove a vzdelávaní
– Termín: december 2010
– Zodpovedný rezort: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

37. Stop byrokratickej záťaži učiteľov a vedcov. Vláda zjednoduší a zefektívni neúmerne komplikovaný a prebyrokratizovaný proces riadenia eurofondov v oblasti vzdelávania, výskumu a vývoja, ktorý je príčinou nízkej miery transparentnosti a zmysluplnosti čerpaných prostriedkov, ako aj veľmi slabého čerpanie eurofondov. Učitelia aj vedci musia tráviť obrovské množstvo času vykazovaním nezmyselných správ namiesto vzdelávania a skúmania, ktoré im majú tieto zdroje umožniť.
– Cieľ opatrenia: zvýšiť efektívnosť čerpania štrukturálnych fondov
– Termín: december 2010
– Zodpovedný rezort: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

38. Projekty dosiahnutia excelentnosti vo vzdelávaní a výskume. Vláda vyhlási otvorenú výzvu pre vysoké školy, ktorá bude pokrývať veľké celouniverzitné projekty zamerané na výrazné zlepšenie kvality inštitúcií, menšie projekty zamerané na prílev medzinárodne uznávaných vedcov a pedagógov na Slovensko a špičkové celonárodné programy doktorandského vzdelávania vytvorené na princípe spájania tých najlepších kapacít v rámci krajiny a ich prepojenia na zahraničie.
– Cieľ opatrenia: podporiť rozvoj špičkových vysokoškolských inštitúcií a kolektívov
– Termín: december 2010
– Zodpovedný rezort: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

39. Obmedzenie podvodov pri získavaní titulov. Vláda vytvorí mechanizmus na odobratie podvodne získaných vysokoškolských a vedecko-pedagogických titulov, ktorý bude riešiť individuálne aj systémové zlyhania. Jeho obsahom bude úprava konania na odobranie titulov, ak boli získané korupciou, klientelizmom, pomocou fiktívnej alebo sfalšovanej skúšky, či plagiátorstvom pri dodržaní zásady zákazu retroaktivity. Rozhodnutie o odobratí individuálneho titulu bude v kompetencii vysokej školy, ale za účasti ďalších aktérov na rozhodovaní.
– Cieľ opatrenia: zvýšiť dôveru verejnosti v kvalitu výstupov vysokoškolského vzdelávania
– Legislatívna zmena: novela zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách
– Termín: december 2010
– Zodpovedný rezort: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

40. Digitalizácia kultúrneho dedičstva. Vláda prehodnotí doterajšie postupy, príjme rozhodnutia a opatrenia smerujúce k reálnemu spusteniu digitalizácie, zároveň urobí hĺbkovú právnu analýzu súvisiacich zmlúv uzavretých tesne pred voľbami. Cieľom je zistiť reálne potreby žiadateľov, nastavenie výziev národných projektov a nasmerovanie prostriedkov zo Štrukturálnych fondov do slovenskej kultúry. Jedným z indikátorov programu je sprístupnenie minimálne 30% zdigitalizovaného obsahu, čo vytvára predpoklady pre kvalitnejšie vzdelanie a inovatívne možnosti využitia v kreatívnom priemysle a cestovnom ruchu.
– Cieľ opatrenia: podporiť kultúru a inovácie
– Termín: december 2010
– Zodpovedný rezort: Ministerstvo kultúry a cestovného ruchu SR

Zdroj: www.rokovania.sk a www.sme.sk

V prípade ak máte za to, že činnosť PAS je prospešná, podporte nás príspevkom, hoc vo výške kávy v centre Bratislavy, prostredníctvom https://pas.darujme.sk/2893/ alebo na náš účet IBAN:SK 5283 3000 0000 2201 4356 91

O autorovi

PAS

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) je asociácia sui generis združujúca podnikateľov a tretí sektor založená na princípoch etickosti, otvorenosti, principiálnosti, solidárnosti a zákonnosti.

Hlavným cieľom PAS je skvalitňovanie formálnych a neformálnych pravidiel podnikateľského prostredia v Slovenskej republike v kontexte celospoločenského rozvoja, pre všetkých podnikateľov bez rozdielu.