Články

Vláda SR: Správa o makroekonomickom vývoji a vývoji verejných financií SR za prvý polrok 2010 a predikcia vývoja do konca roka

Predkladateľ: Ministerstvo financií

Správa informuje o miernom oživení ekonomiky za prvý polrok o 4,7%. Ekonomiku ťahá predovšetkým export a tvorba hrubého kapitálu. Oproti predpokladom je však ekonomika z pohľadu daňových a odvodových príjmov na tom horšie; spotreba domácnosti sa znižuje.
Deficit sa v súčasnosti odhaduje na úroveň 7,8% HDP. Dôvodom pre zvýšenie deficitu bolo napríklad čerpanie zdrojov štátneho rozpočtu prenesených z roku 2009 alebo výdavky (rodičovský príspevok), ktoré neboli rozpočtovo kryté. Dôvodom môžu byť aj povodne, ktoré deficit zvýšia pravdepodobne o 100 mil. eur.

Zdroj: www.rokovania.sk

V prípade ak máte za to, že činnosť PAS je prospešná, podporte nás príspevkom, hoc vo výške kávy v centre Bratislavy, prostredníctvom https://pas.darujme.sk/2893/ alebo na náš účet IBAN:SK 5283 3000 0000 2201 4356 91

O autorovi

PAS

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) je asociácia sui generis združujúca podnikateľov a tretí sektor založená na princípoch etickosti, otvorenosti, principiálnosti, solidárnosti a zákonnosti.

Hlavným cieľom PAS je skvalitňovanie formálnych a neformálnych pravidiel podnikateľského prostredia v Slovenskej republike v kontexte celospoločenského rozvoja, pre všetkých podnikateľov bez rozdielu.