Články

Vláda SR: Analýza ekonomickej výhodnosti držania akcií s cieľom príjmu z dividend alebo predaja akcií

Predkladateľ: Minister financií a predsedníčka výkonného výboru Fondu národného majetku

Predkladaný materiál nadväzuje na  uznesenie vlády SR č. 805 zo 17.11.2010, ktorým bol schválený návrh opatrení na zvýšenie efektívnosti fungovania verejného sektora a zlepšenie stavu verejných financií. Analýza 6. teplárenských spoločností  je prvou z analýz predkladanou vláde SR zaoberajúcou sa ekonomickou výhodnosťou držania akcií s dôvodu príjmu dividend alebo predaja akcií. Nasledujúca analýza sa bude týkať zdôvodnenia predaja spoločností autobusovej dopravy a spoločnosti Slovak Telekom, a.s.. Tretí materiál bude analyzovať majetkové účasti FNM  SR v ostatných spoločnostiach. So záveru vyplýva, že porovnaním očakávaného výnosu z predaja 100% majetkových podielov oproti očakávanému dividendovému výnosu sa javí ekonomicky výhodnejší predaj strategickému investorovi.

Zdroj: www.rokovania.sk

V prípade ak máte za to, že činnosť PAS je prospešná, podporte nás príspevkom, hoc vo výške kávy v centre Bratislavy, prostredníctvom https://pas.darujme.sk/2893/ alebo na náš účet IBAN:SK 5283 3000 0000 2201 4356 91

O autorovi

PAS

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) je asociácia sui generis združujúca podnikateľov a tretí sektor založená na princípoch etickosti, otvorenosti, principiálnosti, solidárnosti a zákonnosti.

Hlavným cieľom PAS je skvalitňovanie formálnych a neformálnych pravidiel podnikateľského prostredia v Slovenskej republike v kontexte celospoločenského rozvoja, pre všetkých podnikateľov bez rozdielu.