Články

Vláda SR: Novela zákona o zdravotných poisťovaniach

Predkladateľ: Ministerstvo zdravotníctva

Novela zákona prenáša zodpovednosť za vykonanie ročného zúčtovania zdravotného poistného na zdravotné poisťovne. Zdravotná poisťovňa má vykonať ročné zúčtovanie poistného do 5 mesiacov od lehoty na podanie daňového priznania, ak má poistenec predĺženú lehotu na podanie daňového priznania – najneskôr do konca roka, v ktorom je povinnosť podať daňové priznanie. V tej istej lehote oznámi zdravotná poisťovňa výšku preplatku alebo nedoplatku, ktoré by mali byť splatené do 2 mesiacov od lehoty na vykonanie ročného zúčtovania zdravotného poistenia. Zákon zároveň ukladá povinnosť Daňovému riaditeľstvu SR predkladať zdravotným poisťovniam údaje potrebné pre výpočet ročného zúčtovania zdravotného poistenia, ktoré sú uvedené v daňových priznaniach. Zákon zavádza aj inštitút námietky – aby sa mohli občania a zamestnávatelia vyjadriť k údajom, z ktorých im bolo vypočítané poistné za príslušný rok. Ak zdravotná poisťovňa neuzná námietku občana, spor rieši Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

Zdroj: www.rokovania.sk

V prípade ak máte za to, že činnosť PAS je prospešná, podporte nás príspevkom, hoc vo výške kávy v centre Bratislavy, prostredníctvom https://pas.darujme.sk/2893/ alebo na náš účet IBAN:SK 5283 3000 0000 2201 4356 91

O autorovi

PAS

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) je asociácia sui generis združujúca podnikateľov a tretí sektor založená na princípoch etickosti, otvorenosti, principiálnosti, solidárnosti a zákonnosti.

Hlavným cieľom PAS je skvalitňovanie formálnych a neformálnych pravidiel podnikateľského prostredia v Slovenskej republike v kontexte celospoločenského rozvoja, pre všetkých podnikateľov bez rozdielu.