Články

Vláda SR: Program stability Slovenskej republiky na roky 2011 až 2014

Predkladateľ: podpredseda vlády, minister financií

MF SR predkladá na rokovanie vlády SR Program stability Slovenskej republiky na roky 2011 až 2014 v súlade s usmerneniami Európskej komisie, jednotnými pre všetky členské krajiny Hospodárskej a menovej únie.

Objektívnymi príčinami boli:
– trvalá strata potenciálneho produktu v ekonomike v dôsledku hospodárskej krízy,
– štruktúra ekonomického rastu, kedy došlo k zlepšeniu tých zložiek rastu (export), ktoré sú menej daňovo intenzívne,
– podcenenie rizík a optimistické rozpočtovanie bez adekvátnych opatrení (samosprávy, železničné spoločnosti, nemocnice).

Po inštitucionálnej stránke je Program stability Slovenskej republiky záväzným dokumentom, ktorý schvaľuje vláda a ktorý je predkladaný na rokovanie Národnej rady SR. Termín na predloženie programu stability Európskej komisii je najneskôr do konca apríla 2011.

Vláda SR sa v nasledujúcich dvanástich mesiacoch zaväzuje prijať nasledovné opatrenia:

  1. Reforma dôchodkového systému
  2. Zákon o rozpočtovej zodpovednosti
  3. Reforma daňovo-odvodového systému
  4. Reforma zákonníka práce
  5. Zníženie administratívnej záťaže
  6. Opatrenia na boj proti korupcií a zvýšenie transparentnosti

Zdroj: www.rokovania.sk

V prípade ak máte za to, že činnosť PAS je prospešná, podporte nás príspevkom, hoc vo výške kávy v centre Bratislavy, prostredníctvom https://pas.darujme.sk/2893/ alebo na náš účet IBAN:SK 5283 3000 0000 2201 4356 91

O autorovi

PAS

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) je asociácia sui generis združujúca podnikateľov a tretí sektor založená na princípoch etickosti, otvorenosti, principiálnosti, solidárnosti a zákonnosti.

Hlavným cieľom PAS je skvalitňovanie formálnych a neformálnych pravidiel podnikateľského prostredia v Slovenskej republike v kontexte celospoločenského rozvoja, pre všetkých podnikateľov bez rozdielu.