Články

Vláda SR: Novela zákona o investičnej pomoci

Predkladateľ: Ministerstvo hospodárstva

Predložený návrh zákona upravuje podmienky na poskytovanie investičnej pomoci, všeobecné kritériá, ktoré musí žiadateľ o poskytnutie investičnej pomoci splniť, upravuje spôsob a postup pri schvaľovaní zmien pri poskytovaní investičnej pomoci, ako aj práva a povinnosti príjemcov pomoci a príslušných orgánov verejnej správy pri poskytovaní investičnej pomoci. S cieľom vytvoriť predpoklady na poskytnutie investičnej pomoci pre širší okruh podnikateľov, minimálna výška investície sa navrhuje natrvalo znížiť o polovicu.
Cieľom návrhu zákona je takisto vytvoriť podmienky na ekonomický rozvoj znevýhodnených regiónov prostredníctvom podpory vytvárania investícií a vytvárania nových pracovných miest na trvalo udržateľnom základe.

Návrh zákona obsahuje ustanovenia na zvýšenie efektivity kontrolných mechanizmov v rámci kontroly plnenia stanovených podmienok, za ktorých sa investičná pomoc schválila.

Podmienky a limity pri poskytovaní jednotlivých foriem investičnej pomoci sú v návrhu zásad upravené diferencovane, podľa odvetvia a regiónu tak, aby sa podporilo vytváranie pracovných miest v oblastiach s vysokou nezamestnanosťou a zvyšovanie pridanej hodnoty v priemysle.

Prioritne sa bude poskytovať vo forme daňovej úľavy. Z uvedeného dôvodu sa navrhuje predĺžiť nárok na daňovú úľavu pre príjemcov investičnej pomoci z obdobia piatich bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období na desať zdaňovacích období a zároveň ponechať povinnosť odpočtu daňovej straty počas obdobia uplatňovania daňovej úľavy.

Zdroj: www.rokovania.sk

V prípade ak máte za to, že činnosť PAS je prospešná, podporte nás príspevkom, hoc vo výške kávy v centre Bratislavy, prostredníctvom https://pas.darujme.sk/2893/ alebo na náš účet IBAN:SK 5283 3000 0000 2201 4356 91

O autorovi

PAS

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) je asociácia sui generis združujúca podnikateľov a tretí sektor založená na princípoch etickosti, otvorenosti, principiálnosti, solidárnosti a zákonnosti.

Hlavným cieľom PAS je skvalitňovanie formálnych a neformálnych pravidiel podnikateľského prostredia v Slovenskej republike v kontexte celospoločenského rozvoja, pre všetkých podnikateľov bez rozdielu.