Články

Vláda SR: Analýza dlhodobej udržateľnosti a návrhy na zmenu dôchodkového systému Slovenskej republiky – nové znenie

Predkladateľ: podpredseda vlády a minister práce, sociálnych vecí a rodiny, podpredseda vlády a minister financií

Analýza dlhodobej udržateľnosti dôchodkového systému je dopracovaná o konkrétne návrhy na zmenu dôchodkového systému, t. j. priebežne financovaného dôchodkového systému, systému starobného dôchodkového sporenia, ako aj osobitného dôchodkového systému silových rezortov. Zároveň sa upravila aj kapitola týkajúca sa samotného osobitného dôchodkového systému silových rezortov.

Cieľom analýzy je popísať súčasný stav dôchodkového systému, identifikovať jeho problémy a navrhnúť možné riešenia. Na predmetnú analýzu budú nadväzovať legislatívne návrhy riešenia načrtnutých problémov.

Zdroj: http://www.rokovanie.sk/

V prípade ak máte za to, že činnosť PAS je prospešná, podporte nás príspevkom, hoc vo výške kávy v centre Bratislavy, prostredníctvom https://pas.darujme.sk/2893/ alebo na náš účet IBAN:SK 5283 3000 0000 2201 4356 91

O autorovi

PAS

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) je asociácia sui generis združujúca podnikateľov a tretí sektor založená na princípoch etickosti, otvorenosti, principiálnosti, solidárnosti a zákonnosti.

Hlavným cieľom PAS je skvalitňovanie formálnych a neformálnych pravidiel podnikateľského prostredia v Slovenskej republike v kontexte celospoločenského rozvoja, pre všetkých podnikateľov bez rozdielu.