Články

Vláda SR: Správa o úverových možnostiach bankového sektora pre podnikateľský sektor

Predkladateľ: podpredseda vlády a minister financií , guvernér Národnej banky Slovenska

Správa analyzuje poskytovanie úverov podnikom v nasledovných celkoch:

  • stav úverov (aké je celkové financovanie podnikového sektora) – druhý štvrťrok 2011 na trh úverov podnikom mierne oživenie – celkové úvery podnikom medziročne vzrástli o 7,6%; úverová aktivita ostáva aj naďalej veľmi slabá v stavebníctve, veľkoobchode a v predaji motorových vozidiel.
  • zmeny v ponuke úverov (úverové štandardy zo strany bánk a zmeny v dopyte po úveroch zo strany podnikov) – podmienky, za akých podniky čerpajú úvery, sa v druhom štvrťroku 2011 v niektorých bankách mierne uvoľnili; dopyt po úveroch bol opatrný, zaznamenal iba mierne zvýšenie,
  • zlyhané úvery (súčasná kvalita úverových portfólií bánk ako jeden z indikátorov kreditného rizika bánk) – banky stále zaznamenávajú nové straty z podnikových úverov, v najväčšej miere sa zlyhania úverov prejavili v sektore nehnuteľností,
  • ekonomická situácia v podnikovom sektore v SR – rast domácej ekonomiky a rast ekonomík hlavných obchodných partnerov Slovenska sa prejavil aj v raste tržieb vo väčšine odvetví, pričom najsilnejší vzostup zaznamenal vďaka exportu priemysel, aj keď jeho rast sa spomalil. Na druhej strane, aktivita v stavebníctve ostala aj naďalej veľmi slabá.
  • možnosti bánk poskytovať úvery z hľadiska regulatórnej požiadavky na vlastné zdroje a dostatku likvidity – vývoj v druhom štvrťroku 2011 potvrdil stabilnú pozíciu bankového sektora  ako celku ohľadom dostatku kapitálu a likvidity.

Zdroj: http://www.rokovanie.sk/

V prípade ak máte za to, že činnosť PAS je prospešná, podporte nás príspevkom, hoc vo výške kávy v centre Bratislavy, prostredníctvom https://pas.darujme.sk/2893/ alebo na náš účet IBAN:SK 5283 3000 0000 2201 4356 91

O autorovi

PAS

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) je asociácia sui generis združujúca podnikateľov a tretí sektor založená na princípoch etickosti, otvorenosti, principiálnosti, solidárnosti a zákonnosti.

Hlavným cieľom PAS je skvalitňovanie formálnych a neformálnych pravidiel podnikateľského prostredia v Slovenskej republike v kontexte celospoločenského rozvoja, pre všetkých podnikateľov bez rozdielu.