Články

Vláda SR: Návrh na vytvorenie registra projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov

Predkladateľ: vedúci Úradu vlády SR

Register projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov umožní koordináciu a odovzdávanie informácií o projektoch financovaných z návratnej a nenávratnej finančnej pomoci na území Slovenskej republiky s cieľom vytvoriť priestor na predchádzanie duplicitného financovania projektov, t. j. pred vykonaním finančnej operácie v zmysle zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Návrh registra projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov v prípade projektov, ktorých podpora z verejných prostriedkov je realizovaná na základe príslušnej zmluvy uzavretej pred 1. 1. 2011 berie do úvahy existenciu Celkového zoznamu zmlúv jednotlivých ministerstiev a verejných inštitúcií vytvoreného na základe uznesení vlády SR č. 491/2010 a  uznesenia vlády SR č. 603/2010, najmä vytvorené technické prostredie v rámci webového sídla Úradu vlády SR.

Zdroj: http://www.rokovanie.sk/

V prípade ak máte za to, že činnosť PAS je prospešná, podporte nás príspevkom, hoc vo výške kávy v centre Bratislavy, prostredníctvom https://pas.darujme.sk/2893/ alebo na náš účet IBAN:SK 5283 3000 0000 2201 4356 91

O autorovi

PAS

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) je asociácia sui generis združujúca podnikateľov a tretí sektor založená na princípoch etickosti, otvorenosti, principiálnosti, solidárnosti a zákonnosti.

Hlavným cieľom PAS je skvalitňovanie formálnych a neformálnych pravidiel podnikateľského prostredia v Slovenskej republike v kontexte celospoločenského rozvoja, pre všetkých podnikateľov bez rozdielu.